• خدمات پشتیبانی

   نصب و استقرار

    
    
   مهمترین گام راه اندازی نرم افزار اجرائی کردن آن برای مشتری می باشد.
    همگام با آموزش،کاربران مشتری می توانند گام به گام در اجرائی کردن بخش های مختلف نرم افزار پیش روند.
    برای اجرائی شدن نرم افزار به شیوه درست، بایستی پیش از هر چیز اطلاعات پایه ای و مبانی سیستم به همراه تنظیمات اولیه به ویژه بخش کنترل های داخلی به درستی و کامل در سیستم وارد شوند.
    در این مرحله پیگیری و نیز کنترل کارشناس استقرار سیستم مهم ترین راهکار شرکت الگوریتم پویا در پشتیبانی این مهم می باشد.
   بدون تردید انجام درست این گام در استقرار سیستم بسیاری از مشکلات متداول بعدی را پیشگیری می کند .
   با تکمیل و کنترل دقیق اطلاعات پایه ای و مبانی سیستم، ورود اطلاعات اصلی آغاز می شود.
   بسته به دامنه کاربرد هر نرم افزار حجم و موارد اطلاعات اصلی برای اجرائی شدن آن متفاوت می باشد.
   نهائی شدن این اطلاعات بسته به حجم فعالیت مشتری می تواند زمان بر باشد.
   بدون تردید برای سرعت بخشیدن در اجرائی شدن نرم افزار مشتری باید کوشش پیوسته و هزینه های آن را مورد نظر قرار دهد.
     
    
  • خدمات استقرار
  • موضوعات مرتبط

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255