• خدمات آموزش

   آموزش موضوع خدمات

   شرکت الگوریتم پویا برای ارائه آموزش های اساسی  و در سطوح مختلف سازماندهی لازم را ایجاد کرده است. 
    آموزش های مورد نیاز در سه سطح اصلی ارائه می شود : 1-آموزش کاربری سیستم 2- آموزش راهبری سیستم3- آموزش مدیران
    
   آموزش کاربری سیستم  
   در این سطح از آموزش، نحوه ی کاربری نرم افزار به تفصیل به کاربران معرفی شده از سوی مشتری آموزش داده می شود. 
   با گذراندن مؤفق این آموزش ها کاربران به شکل کاربردی با نرم افزار آشنا می شوند. 
   بدون تردید کسب مهارت کافی در بهره برداری و کاربری نرم افزار، تنها با گذراندن دوره آموزشی به دست نخواهد آمد و این مهم با کوشش کاربر در بهره برداری پیوسته و همه جانبه نرم افزاری بدست می آید. 
   در این راستا کارشناسان خدمات پشتیبانی الگوریتم پویا همواره با ارائه راهنمایی مناسب، کاربران را یاری خواهند کرد. 
     
   آموزش راهبری سیستم 
   مجموعه نرم افزاری پایا دارای یک هسته راهبری است. 
   این بخش از نرم افزار نقش بنیادی در راهبری سیستم دارد . 
   امکاناتی همچون تعریف کاربران، تعیین سطوح حفاظتی، تنظیمات کنترل های داخلی سیستم و نیز گرفتن پشتیبانی و بازبابی پشتیبانی بانک های اطلاعاتی توسط این هسته مدیریت انجام می شوند. 
   معمولا راهبری سیستم توسط کارشناس مسئولی که از طرف مشتری معرفی می شود، انجام خواهد شد.  
    
    
   آموزش ویژه مدیران 
   یکی از مهمترین نیازمندی هایی که توسط مجموعه نرم افزاری پایا پاسخ داده می شود در راستای نیاز مدیران به ویژه گزارشات مدیریتی سیستم می باشد. 
    از سوی دیگر شرکت الگوریتم پویا بر این باور است که در صورت آشنایی مدیران با نرم آنان را در ، افزار پایا بهره برداری هرچه بهتر آن یاری می رساند. 
   بدون تردید با آگاهی مدیران از محدوده کاربری نرم افزار و نیز توانمندی آن، سطح انتظارات آنان را از نرم افزار و نیز چگونگی مدیریت آن را بهینه خواهد کرد. 
   آشنایی با گزارشات مدیریتی نرم افزار جایگاه ویژه در این سطح آموزش را داراست.
    
  • خدمات آموزش
  • موضوعات مرتبط

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255