• آموزش

   آموزش مدیران

    
     
   یکی از مهمترین نیازمندی هایی که توسط مجموعه نرم افزاری پایا پاسخ داده می شود در راستای نیاز مدیران به ویژه گزارشات مدیریتی سیستم می باشد. 
    
    
   از سوی دیگر شرکت الگوریتم پویا بر این باور است که در صورت آشنایی مدیران با نرم افزارپایا آنان را دربهره برداری هرچه بهتر از این سیستم ، یاری خواهد کرد. 
    
   بدون تردید با آگاهی مدیران از محدوده کاربری نرم افزار و نیز توانمندی آن، سطح انتظارات آنان را از نرم افزار و نیز چگونگی مدیریت آن را بهینه خواهد کرد. 
   آشنایی با گزارشات مدیریتی نرم افزار جایگاه ویژه در این سطح آموزش را داراست. 
    

    

  • خدمات آموزش
  • موضوعات مرتبط

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255