• بررسی علل و پیامد های استرس نقش حسابرس
   نویسنده: خلیفه سلطانی سیداحمد, براری سمانه
   زمینه تحقیقاتی: حسابداری مالی
   چکیده
   هدف از این پژوهش بررسی اثر حمایت سرپرست و حمایت همکار در حرفه حسابرسی بر تضاد نقش و ابهام نقش که از اجزای استرس نقش می باشند و متعاقب آن تاثیر تضاد نقش و ابهام نقش بر افزایش تمایل به ترک خدمت و کاهش رضایت شغلی حسابرسان می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه حسابرسان (5353) از رده کمک حسابرس تا حسابرس ارشد که در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی کشور تا پایان شش ماه اول سال 1392 مشغول به فعالیت بوده اند می باشد. در این پژوهش ابتدا یک مطالعه مقدماتی با 30 نفر حسابرس که به طور تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت واریانس آن 0.137 محاسبه گردید پرسشنامه به صورت تصادفی بین 350 نفر از حسابرسان توزیع گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل روابط ساختاری خطی – لیزرل استفاده شد. تحلیل های آماری صورت گرفته نشان داد که بین متغیرهای مدل علی پژوهش به استثنای رابطه بین تضاد نقش و تمایل به ترک خدمت، روابط معنی داری در جهت های تعیین شده وجود دارد.

   نظر به نقش مهم نیروی انسانی در سازمانها، توجه به روحیه و انگی زه آنه ا نی ز ح ا زاهمیت است. سازمانهای حسابرسی، وظیفه اعمال نظارت مالی بر شرکتها و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی را به عهده دارند. موفقیت این سازمانها تا حد زیادی به روحیه، انگیزه و رضایت نیروی انسانی آنها وابسته است؛ به عبارت دیگر موفقیت، کارایی واثربخشی مؤسسات حسابرسی متأثر از کارایی و اثربخشی حسابرسان است.
   ترک خدمت و عدم رضایت حسابرسان مجرب که مؤسسات برای رسیدن آنها به آن درجه از مهارت، متحمل هزینه های زیادی شده اند یکی از دغدغه های مبتلابه شکای مؤسسات حسابرسی در ایران و سراسر جهان است که پیامدهای منفی آن برای کل حرفه حسابرسی نیز غیر قابل انکار است. از این رو درک علل ترک خدمت حسابرسان و دلایل پایین بودن رضایت شغلی آنها برای شرکای مؤسسات حسابرسی بسیار ذیقیمت است زیرا بر اساس آن میتوانند پیشگیریهای لازم را انجام دهند. طبق نظریه های رفتارسازمانی با افزایش استرس نقش کارکنان، تمایل به ترک خدمت آنان افرایش و رضایت شغلی اشان کاهش مییابد. پژوهش جاری نیز با بررسی تأثیر اس ترس نقش بر تمایل به ترک خدمت و رضایت شغلی حسابرسان ایرانی سعی دارد دیدگاه تازهای در ادبیات حسابرسی کشور بگشاید و راه را برای حفظ حسابرسان در مؤسسات و افزایش رضایت شغلیاشان هموارتر سازد.

    فایل ضمیمه
    

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

طبقه ششم-واحد603

تلفن: 88551391-021 و 88102279-021 و 88103271-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی: 31828 -051 و 09155555010
پشتیبانی: 31828-051 و 09155054255