• محافظه کاری و به موقع بودن اطلاعات صورت های مالی تلفیقی
   نویسنده: خدامی پور احمد, دهقان فاطمه
   زمینه تحقیقاتی: حسابداری مالی
   چکیده
   مطابق با استانداردهای حسابداری ایران، به منظور ارائه اطلاعات مالی درباره فعالیت های اقتصادی گروه واحدهای تجاری، شرکت اصلی ملزم به گزارشگری صورت های مالی تلفیقی همراه صورت های مالی جداگانه خود است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که کدام یک از این دو مجموعه، اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان را به موقع تر ارائه می کند. در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که علاوه بر تهیه صورت های مالی جداگانه اقدام به ارائه صورت های مالی تلفیقی نموده اند، برای دوره زمانی 6 ساله، از سالهای 1387 تا 1392 به عنوان نمونه انتخاب شده اند. مطابق با نتایج حاصل از آزمون های f-لیمر و هاسمن، برای تخمین رگرسیون هر یک از مدل ها، از روش داده های تابلویی با اثرات تصادفی استفاده گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی تلفیقی در مقایسه با صورت های مالی جداگانه شرکت اصلی، به موقع تر است. این ویژگی رابطه ارزشی و سودمندی اطلاعاتی صورت های مالی را افزایش می دهد و موجب می شود صورت های مالی تلفیقی برای استفاده کنندگان برون سازمانی مفیدتر و با ارزش تر شود. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که هر دو مجموعه صورت های مالی تلفیقی و غیرتلفیقی از محافظه کاری شرطی برخوردار هستند اما اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی غیرتلفیقی نسبت به صورت های مالی تلفیقی از سطح بالاتری از محافظه کاری شرطی، برخوردار است.

   به دنبال تنوع اقتصادی از طریق توسعه فعالیتهای بخش خصوصی و همچنین اقتصادی بزرگتر، التزام دولت برای ترویج بیشتر مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای توسعه اقتصادی نشان میدهد که بخش خصوصی یک نقش پیشرو در زمینه تأمین مالی توسعه این فعالیتها اجرا خواهد کرد و موجب ایجاد تقاضای بیشتر برای اطلاعات مالی مربوط و قابل اتکا به منظورتسهیل تصمیم گیری مؤثر میگردد. همچنین حاکی از این است که بازارهای مالی در ایران فعالترخواهد شد و به سمت تمهیدات تجاری پیچیده حرکت میکند.
   یکی از مسائل مهم که از دیرباز تاکنون جایگاه ویژه خود را در مباحث تئوریک حفظ کرده،سود حسابداری است. در دورههای مختلف از ابتدای پژوهشهای تجربی حسابداری که بر اساس متدولوژی علمی اثباتی همواره موردبررسی قرارگرفته، سودمندی اطلاعات مرتبط با سود حسابداری است که به صورتهای مختلف موضوع موردعلاقه صاحبنظران حسابداری بوده است.
   اطلاعات سود برای اینکه در تصمیمات استفاده کنندگان مربوط باشد، باید به سرعت در بازار منتشر و در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد. به عبارت دیگر، اطلاعات باید به موقع باشد. به موقع بودن سود اشاره به این دارد که سود قادر است اطلاعات را به شکل کارآمد منتقل کند. ازاینرو اقلام سود، حاوی اطلاعات مفید و کیفی بیشتر برای سرمایه گذاران برونسازمانی هستند و باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران برونسازمانی خواهد شد. همچنین اگر اطلاعات مربوط به سود، بهموقع باشد، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز واقعی خواهد بود.

    فایل ضمیمه
    

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

طبقه ششم-واحد603

تلفن: 88551391-021 و 88102279-021 و 88103271-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی: 31828 -051 و 09155555010
پشتیبانی: 31828-051 و 09155054255