• نقش راهبری شرکتی در توضیح چسبندگی هزینه ها
   نویسنده: صفرزاده محمدحسین
   زمینه تحقیقاتی: حسابداری مالی
   چکیده
   چسبندگی هزینه در ادبیات حسابداری مورد توجه زیادی قرار گرفته است. پژوهش های پیشین برای توضیح پدیده چسبندگی هزینه، بیشتر بر عوامل اقتصادی تاکید کرده اند و نقش چسبندگی هزینه در ادبیات حسابداری مورد توجه زیادی قرار گرفته است. تحقیقات پیشین برای توضیح پدیده چسبندگی هزینه، بیشتر بر عوامل اقتصادی تاکید کرده اند و نقش راهبری شرکتی بر رفتار هزینه ها را کمتر مورد بررسی قرار داده اند. هدف این پژوهش، بررسی نقش سازوکارهای راهبری شرکتی بر رفتار چسبنده هزینه شرکتهای ایرانی است که بدین منظور از رویکرد داده های تلفیقی استفاده شده است. نمونه این تحقیق شامل 212 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391- 1386 می باشد. تحقیق حاضر با توجه به هدف از نوع بنیادی و با توجه به نحوه گردآوری داده نیز یک تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع همبستگی محسوب می شود. در حضور متغیرهای کنترلی، نتیجه پژوهش حکایت از وجود ارتباط مثبت بین راهبری شرکتی و میزان چسبندگی هزینه ها دارد. شواهد کلی بیانگر آن است که راهبری شرکتی نقش مهمی در توضیح رفتار نامتقارن هزینه ها داشته و یکی از عوامل تعیین کننده این پدیده محسوب می شود. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که با تفکیک شاخص ترکیبی راهبری شرکتی به اجزای بیشتر، اکثر مدل ها غیرمعنادار شده و توان توضیح دهندگی آنها کاهش می یابد.

   آگاهی از چگونگی رفتار هزینهها نسبت به تغییرات سطح فعالیت )یا سطح فروش( از اطلاعات مهم برای تصمیمگیری مدیران درخصوص برنامهریزی و بودجهبندی، قیمتگذاری محصولات، تعیین نقطه سر به سر و سایر موارد است.

   در مدلهای سنتی رفتار هزینه در حسابداری مدیریت،هزینه های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا کاهش مییابد. اما نتایج پژوهشهای برخی پژوهشگران مانند آندرسون و همکاران(2003) بیانگر آن است که میزان افزایش در هزینهها، هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها،هنگام کاهش در حجم فعالیت است. این رفتار هزینهها، چسبندگی هزینه یا رفتار نامتقارن هزینه نامیده میشود.

    فایل ضمیمه
    

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

طبقه ششم-واحد603

تلفن: 88551391-021 و 88102279-021 و 88103271-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی: 31828 -051 و 09155555010
پشتیبانی: 31828-051 و 09155054255