• انعطاف پذیری حسابداری وخوشبینی مدیران: آزمون تئوری اختیارات مدیریتی
   نویسنده: صغری براری نوکاشتی بهمن بنی مهد احمد یعقوب نژاد
   زمینه تحقیقاتی: حسابداری مالی
   چکیده
   هدف این تحقیق بررسی رابطه بین انعطاف پذیری حسابداری با خوش بینی مدیران در پیشبینی سود بر اساس تئوری اختیارات مدیران میباشد. نمونه آماری تحقیق، شامل 921 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 9831 تا 9811 است. نتایج تحقیق نشان میدهد، بین میزان انعطافپذیری حسابداری با رشد پیشبینی و خطای پیشبینی سود توسط مدیریت رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. به- طوریکه شرکتهای با انعطافپذیری حسابداری بالا پیشبینی خوش بیانهتری نسبت به شرکتهای با انعطافپذیری حسابداری پایین داشتهاند. همچنین شرکتهای با انعطافپذیری حسابداری بالاتر از طریق دستکاری سود توانسته- اند سود خالص را به بالاتر از سود پیشبینی برسانند و خطای پیشبینی سود آنها مثبت میباشد، اما شرکتهای با انعطافپذیری حسابداری پایین به دلیل اثر تجمعی مدیریت اقلام تعهدی گذشته با محدودیت در دستکاری سود دوره جاری و دورههای آتی مواجه شده، لذا خطای پیشبینی سود آنها منفی میباشد. با توجه به نتایج تحقیق به سرمایه گذاران و تحلیلگران پیشنهاد میگردد در هنگام استفاده از پیشبینیهای مدیران به خوشبینی فرصت طلبانه مدیران در پیشبینی سود دقت و توجه کافی داشته باشند.
    فایل ضمیمه
    
   Article3.pdf629.14  کیلوبایت

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

طبقه ششم-واحد603

تلفن: 88551391-021 و 88102279-021 و 88103271-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی: 31828 -051 و 09155555010
پشتیبانی: 31828-051 و 09155054255