• آموزش سریع و آسان حسابداری مقدماتی تا پیشرفته(بخش دوم)
   کد مقاله: 20003


   افتتاح حسابهای دائم :

   هما نطور که گفته شد مانده تمام حسابهای دائم باید به دوره مالی بعدی انتقال داده شوند . این انتقال از روی تراز آزمایشی اختتامی صورت می گیرد و با توجه به ماهیت حسابها باید در دفاتر ثبت صورت گیرد.

   افتتاح داراییها :

   دارایی ها دارای ماهیت بدهکار بوده در نتیجه برای افتتاح دارایی ها تمام حسابهای دارایی بدهکار کرده و حساب افتتاحیه را بستانکار میکنیم.

   افتتاح بدهی و سرمایه :

   بدهی و سرمایه دارای ماهیت بستانکار می باشند در نتیجه برای افتتاح آنها، جساب افتتاحیه را بدهکار کرده و حسابهای بدهی و سرمایه بستانکار می شوند.

   نکته : اوین ثبت دفتر روزنامه ثبت افتتاح حسابهای دائم (سند افتتاحیه) و آخرین ثبت دفتر روزنامه ثبت بستن حسابهای دائم (سند اختتامیه) می باشد   حساب پیش پرداخت :

   پرداخت کل مبلغ قرارداد توسط مؤسسه به دیگران قبل از انجام کار و یا قرارداد را اصطلاحا پیش پرداخت می گویند.

   نکته: به پرداخت بخشی از قرارداد پیش پرداخت گفته نمی شود به این گونه پرداختها علی الحساب می گویند. پرداخت اولیه بابت اجاره ملک (که عرفاً پول پیش گفته می شود) را نیز پیش پرداخت نمی گویند. به اینگونه پرداخت ها ودیعه می گویند که قابل برگشت می باشد و به عنوان امانت داده می .

   حساب پیش پرداخت از گروه دارایی ها می باشد ، درنتیجه دارای ماهیت بدهکار بوده و از نوع حسابهای دائم می باشد و در ترازنامه در قسمت دارایی ها زیر حسابهای دریافتنی و یا اسناد دریافتنی نشان داده می شود و در پایان دوره با حساب اختتامیه بسته می شود.


   در زمان پرداخت به عنوان پیش پرداخت ثبت زیر در دفاتر صورت می گیرد :


   حساب پیش پرداخت در پایان دوره و یا قبل از تهیه گزارشات باید اصلاح شود و به میزان مبلغی که استفاده شده و یا منقضی شده به حساب هزینه ثبت شود. برای اصلاح پیش پرداخت از رابطه زیر استفاده می شود و ثبت زیر صورت میگیرد.   حساب پیش دریافت :

   دریافت کل مبلغ قراداد توسط مؤسسه از دیگران قبل از انجام کار و یا قرارداد را اصطلاحاً پیش دریافت می گویند.

   در زمان دریافت به عنوان پیش دریافت ثبت زیر در دفاتر صورت می گیرد :


   حساب پیش دریافت از گروه بدهی ها می باشد، در نتیجه دارای ماهیت بستانکار بوده و از نوع حسابهای دائم می باشد و در ترازنامه در قسمت بدهی ها زیر حسابهای پرداختنی و با اسناد پرداختنی نشان داده می شود و در پایان دوره با حساب اختتامیه بسته می شود.

   ثبت اصلاحی پیش دریافت درآمد (نسبت به خدمات انجام شده) :   حساب ملزومات :

   ملزومات اقلام مصرفی هستند که در یک سال مصرف می شوند. در پایان دوره نسبت به ملزومات مصرفی ثبت اصلاحی زیر در دفاتر صورت می گیرد.


   نکته: اصلاحات در پایان دوره و یا قبل از تهیه گزارشات و قبل از بستن حسابهای موقت در دفاتر صورت می گیرد.

   در زمان انجام اصلاح هر حساب از روی تراز آزمایشی و با در زمانی که مانده حساب را داده باشند (در مسائل) ابتدا حساب T را کشیده و مانده آن را نشان کی دهیم و بعد از اصلاح نیز اگر حساب جدید ایجاد شده حساب T آن را کشیده و به تراز آزمایشی دقت می کنیم اگر مانده قبلی داشته باشد ابتدا مانده قبل را به حساب T انتقال داده و بعد مبلغ ثبت شده را انتقال می دهیم.

   در زمان پرداخت به عنوان پیش پرداخت، به دلیل ایجاد یک دارایی و کاهش دارایی دیگر به یک مبلغ، تغییری در معادله حسابداری ایجاد نمی شود و فقط بین داراییها جابجایی رخ می دهد و در زمان اصلاح پیش پرداخت، دارایی و سرمایه کاهش می یابد.

   در زمان دریافت پیش پرداخت، دارایی (بانک) افزایش و بدهی (پیش دریافت درآمد) نیز افزایش می یابد. و در زمان اصلاح پیش دریافت، بدهی (پیش دریافت) کاهش و سرمایه (درآمد) افزایش می یابد.   نکته: هزینه های معوق باعث افزایش بدهی و کاهش سرمایه می شوند.   تراز آزمایشی اصلاح شده گزارش درون سازمانی می باشد که بعد از انجام اصلاحات تهیه می گردد. این گزارش همانند تراز آزمایشی 2 ستونی تمام حسابها (اصلاح شده و یا اصلاح نشده) نشان داده می شود. حسابهایی که اصلاح شده اند مانده گیری شده و مانده بعد از اصلاحات و سایر حسابها که در انجام اصلاحات تغییری نکرده اند مانده بدون تغییر را نشان می دهند. در این تراز آزمایشی نیز باید بین ستون بدهکار و بستانکار تراز برقرار باشد.

   ترتیب نوشتن حسابها نیز مانند تراز آزمایشی می باشد. ابتدا داراییها ، سپس بدهی ، سرمایه ، برداشت ، درآمد ، هزینه ها نشان داده می شوند که شکل آن به صورت زیر می باشد.   مؤسسات بازرگانی:

   مؤسساتی هستند که از طریق خرید و فروش کالا درآمد کسب می کنند. در این نوع مؤسسات علاوه بر حسابهایی که قبلاً با آنها آشنا شده اید حسابهای زیر را نیز استفاده می کنند:

   1- خرید کالا

   2- برگشت از خرید و تخفیفات

   3- نخفیفات نقدی خرید

   4- هزینه حمل کالای خریداری شده

   5- فروش کالا

   6- برگشت از فروش و تخفیفات

   7- تخفیفات نقدی فروش

   8- موجودی کالا
   حساب موجودی کالا از گروه دارایی ها می باشد. در نتیجه دارای ماهیت بدهکار بوده و از نوع حساب دائم می باشد و در ترازنامه در قسمت داراییها زیر پیش پرداخت و قبل از ملزومات نشان داده می شود.

   برای ثبت و نگهداری حساب موجودی کالا 2 روش وجود دارد که مؤسسات می توانند طبق این 2 روش حساب موجودی کالا را در دفاتر ثبت نمایند.

   1- سیستم ثبت ادواری

   2- سیستم ثبت دائمی

   سیستم ثبت ادواری :

   • مؤسساتی از این سیستم استفاده میکنند که حجم معاملات و تنوع کالایی بالایی داشته باشند.
   • در این سیستم برای ثبت عملیات حسابداری خرید از حسابهای خرید، تخفیفات نقدی خرید و برگشت از خرید و تخفیفات استفاده می شود.
   • در این سیستم برای ثبت عملیات حسابداری فروش از حسابهای فروش، تخفیفات نقدی فروش و برگشت از فروش و تخفیفات استفاده می شود.
   • در این سیستم حساب موجودی کالا در طی دوره گردش ندارد. (در زمان خرید حسابهای خرید و در زمان فروش حسابهای فروش استفاده می شود)
   • مبلغ نشان داده شده در حساب موجودی کالا قبل از انجام اصلاحات موجودی کالای اول دوره و بعد از انجام اصلاحات موجودی پایان دوره می باشد.
   • در این سیستم در پایان دوره موجودی کالا شمارش شده و بهای موجودی کالای پایان ارزشیابی می شود و بابت نشان دادن موجودی کالا در دفاتر ثبت اصلاحی صورت میگیرد.

   سیستم ثبت دائمی :

   • مؤسساتی از این سیستم استفاده میکنند که حجم معاملات و تنوع کالایی پایینی داشته باشند.
   • در این سیستم حسابهای خرید، تخفیفات نقدی خرید و برگشت از خرید و تخفیفات وجود ندارد و در زمان خرید مستقیم از حساب موجودی کالا استفاده می شود.
   • در این سیستم در زمان انجام فروش علاوه بر استفاده از حسابهای فروش، تخفیفات نقدی فروش و برگشت از فروش و تخفیفات از حساب موجودی کالا (به بهای تمام شده) استفاده می شود.
   • در این سیستم حساب موجودی کالا در طی دوره گردش دارد. (هم بدلیل آنکه در زمان خرید و هم در زمان فروش از این حساب استفاده می شود)
   • در این سیستم هیچگونه ثبت اصلاحی در پایان دوره برای نشان دادن موجودی کالای پایان دوره در دفاتر صورت نمی گیرد به این دلیل موجودی کالا مانده را به روز نشان می دهد

   گزارش سود و زیانی :

   قبل از تهیه گزارش سود و زیان اصلی مؤسسات بازرگانی بهتر است ابتدا روابط زیر را که همان گزارش سود و زیان می باشد البته به صورت افقی فرا گرفت.
   ثبت اصلاحی موجودی کالا

   همانطور که گفته شد در سیستم ثبت و نگهداری موجودی کالا به روش ادواری در زمان خرید و فروش حساب موجودی کالا استفاده نمی شود به همین دلیل مانده موجودی کالا در دفاتر موجود نمی باشد که بعد از عملیات شمارش (انبارگرداتی) مانده موجودی کالا مشخص شده که برای نشان دادن موجودی کالای پایان دوره دو ثبت اصلاحی در دفاتر ب صورت می گیرد.


   نکات :

   در مؤسسات بازرگانی عناوین زیر به عنوان حساب تلقی نمی شوند و در نتیجه در تراز آزمایشی و یا تراز آزمایشی اصلاح شده نشان داده نمی شود. چون در تراز آزمایشی اصلاح شده فقط حسابها نشان داده می شوند.

   1- موجودی کالای اول دوره

   2- موجودی کالای پایان دوره

   3- خرید خالص

   4- فروش خالص


   توافقی : قیمت خرید با توافق خریدار و فروشنده تعیین میگردد. این تخفیفات در دفاتر ثبت نمی شود.

   تجاری : این تخفیف بر اساس روابط تجاری ایجاد می گردد. این تخفیف نیز در دفاتر ثبت نمی شود.

   برگشتی : تخفیفی که به علت معیوب بودن و یا عدم تطابق کالا صورت می گیرد. این تخفیف در دفاتر ثبت می شود.

   نقدی : این تخفیف زمانی که خرید و فروش نسیه با شرط صورت می گیرد و در دوره تخفیف پرداخت انجام شود صورت می گیرد و در دفاتر نیز ثبت می شود.


   منظور از ارزشیابی موجودی کالا، پیدا کردن بهای موجودی کالا می باشد.


   روش FIFO (اولین صادر از اولین وارده) :

   این روش برای محصولاتی که فاسد شدنی باشند قابل استفاده می باشد. البته برای محصولات دیگر نیز می توان استفاده کرد.

   در این روش همچنان که از نامش مشخص است (اولین صادره از اولین وارده) برای فروش کالا ابتدا کالاهایی که از قبل در مؤسسه موجود می باند (موجودی کالای اول دوره) فروش می روند و سپس به ترتیب اولین خرید، و خریدهای بعدی به فروش می رود.


   منظور از جمع تعداد، تعداد آماده برای فروش و منظور از جمع قیمت کل بهای تمام شده کالای آماده برای فروش می باشد.

   همچنان که گفته شد، هدف از ارزشیابی موجودی کالا تعیین بهای تمام شده کالای فروش رفته و پایان دوره می باشد. در مثال ممکن است تعداد پایان دوره و یا تعداد فروش رفته را بدهند. هر کدام از این دو مورد را دادند برای بدست اوردن دیگری کافی است. تعداد داده شده را از تعداد آماده برای فروش کسر کنیم. طبق مثال.

   حل به روش FIFO :

   ابتدا تعداد کالای فروش رفته از رابطه زیر بدست می آید :

   بهای تمام شده کالای فروش رفته = موجودی کالای پایان دوره + بهای تمام شده کالای آماده برای فروش

   180 = 300-120   حل به روش LIFO :

   این روش بیشتر برای مصالح ساختمانی استفاده می شود. فرض کنید کیسه های سیمان اول دوره را داشته و خرید جدید انجام شده که بر روی کیسه های قبلی قرار گرفته اند و حال که قرار است فروخته شوند ابتدا سیمان هایی که آخر خریداری شده اند و سپس سیمان های بعدی فروخته می شوند.

   در این روش ابتدا خریدهای آخر فروخته شده و سپس خریدهای قبلی و یا موجودی اول فروخته می شوند.

   طبق مثال قبل :   حل به روش میانگین :

   در روشهای میانگین ابتدا یک نرخ متوسط (میانگین) محاسبه شده و تعداد فروخته شده و پایان دمحاسبه می گردد.

   تفاوت روش میانگین ساده و موزون در محاسبه نرخ میانگین می باشد.


   شناسایی ویژه :

   در این روش در مؤسساتی استفاده می شود که به خرید و فروش کالاهای لوکس و گران قیمت اشتغال دارند (نمایشگاه خودرو) که هر خودرو به هبای تمام شده خود در دفاتر ثبت و در زمان فروش به بهای تمام شده خود از دفاتر خارج می شوند و یا اگر کالایی به موجودی پایان باقی باشد به بهای خود به عنوان بهای تمام شده کالای پایان دوره در دفاتر ثبت می شوند.

   مثال شناسایی ویژه :

   مثلا فرض کنید در یک نمایشگاه خودرو، 2 خودرو وجود دارد که بهای تمام شده آنها به صورت زیر می باشد:

   2,000,000,000BMW و پراید 200,000,000 ریال.

   اگر خودرو BMW فروخته شود می شود به بهای تمام شده پراید در دفاتر ثبت کرد و پراید موجود را به بهای BMW در دفاتر به عنوان موجودی پایان نشان داد. به همین علت است که در زمان فروش و یا موجودی بودن هر کالا به بهای تمام شده خود در دفاتر نشان داده میشود.

   نکات :

   • بهای تمام شده موجودی کالای پایان دوره به روش FIFO به ارزش بازار نزدیک تر می باشد به دلیل آنکه موجودی اول و خرید های اول فروخته شده و خرید های آخر که به قیمت بازار نزدیک می باشند باقی مانده اند.

   • نکته صعودی نرخ ها : زمانی که قیمتها در حال افزایش می باشند (حالت تورمی) بهای تمام شده کالای فروش رفته در روش LIFO بیشتر از روش FIFO می باشد. و همچنین بهای تمام شده کالای پایان دوره در روش FIFFO بیشتر از روش LIFO می باشد. در این حالت سود در روش FIFO بیشتر از روش LIFO می باشد.
   • نکته نزولی نرخ ها : تمام شرایط بالا عکس می شوند. و سود در روش LIFO بیشتر از روش FIFO می باشد.
   • قیمت تمام شده با سود رابطه عکس دارد. بدین معنی که اگر قیمت تمام شده اشتباهاً بیشتر از واقع ارزیابی شود سود اشتباهاً کمتر از واقع شناسایی می شود.
   • موجودی کالا با سود رابطه مستقیم دارد، بدین معنی که اگر بهای موجودی کالا اشتباهاً بیشتر از واقع ارزیابی شود سود نیز به همان میزان بیشتر از واقع شناسایی می شود.


   اسناد تجاری :

   توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفتع و چک و برات، با ویژیگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد. که در ادامه آنها را توضیح خواهیم داد.

   تعریف سفته : طبق ماده 307 سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آنها امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد.


   نحوه تکمیل سفته : طبق ماده 308 سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و علاوه بر این، اطلاعات زیر هم روی آن ثبت شود :

   • مبلغی که باید پرداخت شود
   • نام و نام خانوادگی گیرنده وجه
   • تاریخ پرداخت وجه
   • نوشتن نام و نام خانوادگی صادر کننده
   • اقامتگاه وی
   • محل پرداخت سفته

   در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین نوشته شود، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هرکسی که سفته را در اختیار داشته باشد طلبکار محسوب می شود و می تواند در سر رسید سفته مبلغ آن را طلب کند البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.

   سقف سفته : هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهدکردن دارد، مثلا اگر روی سفته ای درج شده باشد «ده میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثرا برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد.

   عملیات حسابداری سفته :


   جابجایی سفته:

   جابجایی سفته با یک سفته جدید : ممکن است در تاریخ سررسید سفته به دلیل نبود نقدینگی سفته جدید صادر شده و سفته قبلی باطل گردد. که یک ثبت در دفاتر جهت نشان دادن جابجایی سفته صورت می گیرد.


   سفته تضمینی :

   گاهی برای دریافت وام و یا بابت تضمین انجام کار اسناد تجاری صادر و با دریافت می شوند. در زمان انجام این کار در دفاتر صادرکننده سفته تضمینی ثبت زیر صورت می گیرد:


   توجه شود این ثبت علاوه بر ثبت بدهی و یا طلب در دفاتر صورت می گیرد.

   حسابهای انتظامی و طرف حسابهای انتظامی فقط در دفتر روزنامه ثبت و به دفتر کل انتقال داده می شوند ولی در هیچ گزارشی نشان داده نمی شود. (البته در تاز آزمایشی می توان نشان داد، منظور از گزارشاتی که در آنها این حساب ها نشان داده نمی شوند سود و زیان، سرمایه و ترازنامه می باشند.) این حسابهای فقط در گزارش یادداشتهای پیوست صورتهای مالی نشان داده می شوند.

   یادداشتهای پیوست صورتهای مالی گرازشی می باشد که در مورد تمام حسابهای گزارشات توضیحاتی داده مب شود و نکات مهمی که در تصمیم گیری استفاده کنندگان مهم می باشد در آن توضیح داده می شود.


   تاریخ سر رسید سفته :

   سفته دارای تاریخ سر رسید به شرح زیر می باشد :

   1- عندالمطالبه : یعنی هر زمان که ذینفع بخواهد وجه سفته باید تسویه گردد.

   2- در تاریخ معین : یک تاریخ مشخص را تعیین کرده و در همان تاریخ وجه سفته باید تسویه شود مثلاً در تاریخ 80/05/20 در همان روز باید سفته تسویه شود.

   3- به تاریخی بعد از تاریخ صدور : در این نوع تاریخ سررسید مدت زمانی را تعیین می کنیم که بعد از صدور سفته در پایان مدت تعیین شده وجه سفته تسویه گردد. که میتوان این مدت زمان را به ماه و یا به روز تعیین نماییم.

   مثال :

   سفته ای در تاریخ 80/05/04 صادر شد تاریخ سررسید 3 ماه بعد از صدور می باشد. مطلوب است تعیین تاریخ سررسید:

   در این مثال چون مدت سررسید بر اساس ماه می باشد. فقط 3 ماه به ماه تاریخ صدور اضافه می نماییم و روز آن را تغییر نمی دهیم. در نتیجه تاریخ سررسید این سفته برابر است با : 80/08/04

   مثال :

   طبق مثال قبل اما تاریخ سررسید 150 روز بعد از صدور ؟


   گاهی ممکن است سفته و یا هر سند تجاری را به بانک سپرده تا در تاریخ سررسید وجه آن را از حساب متعهد به حساب مؤسسه واریز نماید. (به حساب خواباندن چکها نمونه ای از این مورد می باشد.)

   در زمانسپردن وجه سفته به بانک ثبت زیر در دفاتر صورت می گیرد :


   در تاریخ سررسید امکان دارد وجه سفته وصول شده و یا نکول گردد، که ثبت های زیر در دفاتر صورت می گیرد.


   منظور از نکول این است که وجه سفته در تاریخ سررسید توسط متعهد پرداخت نمی گردد که در این حالت سفته دیگر اعتبار نداشته (فقط قابلیت پیگیری قضایی دارد) و بجای آن جسابهای دریافتنی بدهکار می شود (به دلیل آنکه متعهد به مؤسسه بدهی دارد.)   تنزیل اسناد :

   منظور از تنزیل نقد کردن وجه سفته از طریق واگذاری به بانکقبل از تاریخ سررسید. که در این حالت بانک مبلغی را بابت هزینه کارمزد تنزیل طبق نرخ بهره بانکی کسر کرده و وجه سفته را به ذینفع پرداخت می نماید.


   مدت تنزیل : مدت زمان بین تاریخ واگذاری جهت تنزیل تا تاریخ سررسید را مدت تنزیل می گویند که ممکن است به ماه و یا به روز باشد.


   نرخ تنزیل : نرخ بهره و کارمزد بانکی می باشد که به صورت سالانه از طرف بانک اعلام می گردد.

   مبلغ تنزیل : مبلغ تنزیل همان هزینه تنزیل می باشد که بر اساس مبلغ سفته، نرخ بهره و مدت تنزیل طبق رابطه زیر محاسبه می شود.

   در زمان تنزیل اسناد دریافتنی ثبت زیر در دفاتر صورت می گیرد :

   اسناد دریافتنی تنزیل شده یک نوع بدهی احتمالی می باشد. بدهی های احتمالی در صورتهای مالی نشان داده نمی شوند و فقط در یادداشتهای صورتهای مالی توضیح داده می شوند.
   حساب هزینه تنزیل، یک حساب موقت بوده و مانند سایر هزینه ها در گزارش سود و زیان نشان داده می شود.   تعریف برات : برات عبارت است از یک حواله ی کتبی که به موجب آن صادرکننده دستور میدهد شخص دیگری مبلغ معینی را به محض رویت و یا در تاریخ معینی در وجه وی یا شخص ثالث و یا به حواله کرد او بپردازد.
   برات دارای سه طرف است :
   1- صادرکننده برات (برات کش)
   2- پرداخت کننده وجه برات (برات گیر)
   3- دریافت کننده وجه برات (دارنده برات)
   تنفاوت سفته با برات :
   تفاوت این دو سند تجاری در منطقه زندگی صادر کننده و متعهد و ذینفع می باشد.
   برات زمانی استفاده می شود که منطقه صادرکننده با متعهد و ذینفع در یک مکان نباشد و ذینفع و متعهد در یک مکان باشد.
   نکته : برات امکان دارد بین 2 نفر صورت گیرد که در این حالت صادرکننده و متعهد یکی می باشد.
   در ادامه عملیات حسابداری برات در هر یک از دفاتر صادرکننده، متعهد و ذینفع نشان داده خواهد شد.گ
   نکول برات : منظور از نکول برات قبول نکردن برات توسط متعهد می باشد.


   تفاوت چک :
   در ماده 310 قانون تجارت از چک به عنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادرکننده چک کل وجه یا مقدای از وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد. به دیگری واگذار می نماید. در ماده 311 همان قانون مرقوم است که : " در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد و پرداخت چک نباید وعده داشته باشد.

   عملیات حسابداری چک :
   در بحث تئوری در زمان دریافت چک بانک بدهکار شده و در زمان صدور چک بانک بستانکار می شود . به دلیل تعریف چک که چک را برگه ای نقدی می داند. اما چون بر اساس عرف بروی چک تاریخ سررسید تعیین می شود در زمان دریافت اسناد دریافتنی بدهکار و در زمان صدور اسناد پرداختنی بستانکار می شود.
   ظهر نویسی:
   منظور از ظهر نویسی پشت نویسی چک جهت انتقال به دیگری می باشد. که در آن دریافت کننده اول آنرا امضاء و تایید کرده و دیگری واگذار می کند.

   حساب صندوق :
   از گروه دارایی ها می باشد (دارایی جاری) در نتیجه دارای ماهیت بدهکار بوده. و از نوع حساب دائم می باشد و در ترازنامه (به عنوان اولین حساب از داراییها) نشان داده می شود و در پایان دوره مالی با حساب اختتامیه بسته می شود.
   حساب صندوق از نقد ترین و قابل دسترس ترین حسابها می باشد که احتمال سوء استفاده از آن زیاد است.

   کسری و اضافات صندوق:
   به دلیل آنکه پرداختهای جزء تز صندوق صورت می گیرد، در پایان روز صندوق شمارش شده و با موجودی دفتری مقایسه می شود و اختلافاتی بین صندوق واقعی و صندوق دفتری بوجود می آید اگر این اختلافات با اهمیت بود باید پیگیری شود که احتمالاً ثبتی اشتباه صورت گرفته و یا دریافت و پرداختی در دفاتر ثبت نشده است. اما اگر اختلاف جزئی و بی اهمیت باشد با یک ثبت اصلاحی آن را اصلاح می کنیم.
   نکته : همیشه باید مانده صندوق دفتری را به صندوق واقعی برسانیم.
   ثبت زیر در صورتی در دفاتر صورت میگیرد که مانده دفتری صندوق کمتر از مانده واقعی صندوق می باشد. (مانده صندوق دفتری 4,550,000 و مانده صندوق واقعی 4,600,000 ریال)تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-طبقه ششم-واحد603 تلفن: 88551391-021 و 88102279-021 و 88103271-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی: 31828 -051 و 09155555010
پشتیبانی: 31828-051 و 09155054255

تلگرام : 09150064780 ایمیل : info@paya.ws