• تازه های سیستم انبار

   قابلیت درج ارزش افزوده خرید در برگه های رسید و برگشت به خرید و مصرف مستقیم و متمم

   امکان صدور برگه درخواست کالا از انبار براساس جدول استاندارد مصرف مواد

   امکان تهیه گزارشات مربوط به انحراف مصرف مواد در مقایسه با جدول استاندارد مصرف مواد

   قابلیت تهیه گزارشات انحراف مصرف مواد با امکان مقایسه کالای جایگزین

   امکان ثبت تخفیفات و اضافات خرید و گزارش تفصیلی خرید

   صدور چند حواله از یک درخواست کالا و صدور حواله از کسر تحویلی درخواست کالا از انبار و گزارش کالاهای درخواست شده از انبار

   گزارش ترکیبی موجودیها

   گزارشات تفصیلی خرید فصلی و تهیه فایل خروجی خاص (جهت ارایه به سازمان امور مالیاتی )

   امکان جابجایی از برگه های مقداری به ریالی و بالعکس

   ارزی نمودن برگه  برگشت به خرید و متمم بدهکار و بستانکار و مصرف مستقیم و نمایش ارز در گزارش تفصیلی کالای وارده و صادره

   امکان صدور برگه های رسید و حواله انبار براساس فاکتور فروش

   امکان تهیه گزارش راس گیری خریدها

   نمایش کالاهای فاقد شمارش عینی در برگه های انبار گردانی

   گزارش کالاهای فاقد گردش در دوره های مختلف

   قابلیت درج مبالغ بصورت اعشاری (بمنظور ثبت مبالغ با سایر واحدهای پولی )

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255