• سیستم کنترل تولید

   کنترل تولید :عبارت است از مجموعه ای از تکنیک ها، مدل ها و روش های عملی جهت برنامه ریزی و کنترل فرآیند تولید کالاها و خدمات.

   سیستم های تولید صنعتی را می توان به سیستم های تولید سنتی، سیستم های تولید انبوه،سیستم های تولید به هنگام (on–time) ،سیستم های تولید چابک (agide-productionn) تقسیم بندی نمود.


    ویژگی ها

   -  ایجاد سیستم شناسایی و ردیابی محموله‌های تولید

   - تعریف درخت محصول (BOM) برای هر کالا به تعداد نامحدود.و با فرمول بندی های مختلف

   - نگهداری اطلاعات زمان‌های استاندارد محصولات به تفکیک عملیات 

   - برنامه ریزی استفاده از اجزای جایگزین مواد اولیه، برای تولید یک محصول و نگهداری انواع فرمول‌های ساخت برای محصولات اصلی و فرعی.

   - امکان تعیین و ترتیب اجرای فرآیند تولید محصول در مراحل و ایستگاه های خطوط تولید.

   - تفکیک تولید، انواع محصولات به ازای هر خط تولید و ثبت ضایعات و انواع آن ها و اندازه گیری بر مبنای هر ماشین و محصول.

   - امکان تعریف دسترسی های کاربر یا گروه کاربری به کلیه عملیات قابل انجام

   - خصوصی سازی برگه تولید به ازای هر مرکز وایستگاه کاری

   - امکان صدور رسیدهای تولید محصولات، نیمه‌ساخته‌ها و ضایعات به تفکیک مراحل ساخت محصول در انبارهای محصول و یا ضایعات

   - بر اساس پرمیژن های تعریف شده امکان کنترل مصارف مواد وکالاهای در جریان به تفکیک وبدون در نظر گرفتن بچ در سطح برگه های تولید


   امکانات:

   - امکان تعریف بچ و ثبت عملکرد تولید بر اساس بچ برای ردیابی کالاهای تولیدی

   - ثبت تقویم کاری و مشخص نمودن روزهای کاری، تعطیل و یا تعطیلی پرسنلی و تعریف شیفت های کاری مختاف در تقویم کاری.

   - محاسبه زمان ساخت کالا با توجه به برنامه ریزی تعریف شده به صورت هوشمند.

   - ثبت کارکرد به تفکیک پرسنل، ماشین، واحد تولیدی وغیره.

   - رزرو مواد اولیه لازم و نگهداری موجودی به صورت اسمی و واقعی.

   - ورود اطلاعات مربوط به ماشین آلات خطوط تولید مختلف به شکل کلی و یا به تفکیک.

   - محاسبه موجودی پای خط بر اساس مصرف واقعی موارد در هر مقطع زمانی.

   - ثبت و شمارش اقلام نیمه ساخته در هر خط تولید جهت کنترل موجودی پای خط و انبارها.

   - ثبت فعالیت های تولیدی روزانه واحد تولیدی به تفکیک نوع تولید (تولید طبق برنامه -متفرقه - دوباره کاری).

   - ثبت و تصویر برداری مستندات فنی ماشین آلات، مواد و قطعات.

   - دریافت مصارف، رسیدها و موجودی مواد از سیستم انبار جهت محاسبه موجودی پای خط ومقایسه مصرف استاندارد با مصرف واقعی مواد.

   - تعریف روش تولید هر کالا به صورت نامحدود.

   - امکان ثبت شاخص های کیفیت کالاهای تولیدی 


   گزارشات

   - گزارش از کالاهای مصرفی (وارده به تولید).

   - گزارش از انحرافات موجودی های کالا.

   - گزارش  آنالیز مصرف مواد به تفکیک مراکز و کالاها

   - گزارش تولید و مصرف  بچ

   - گزارش گردش بچ

   - گزارش مانده بچ

   - گزارش ردیابی بچ

   - گزارش بهره وری پرسنل بر اساس شاخص های بهره وری

   - گزارش بهره وری  ایستگاه کاری  بر اساس شاخص های بهره وری

   - گزارش بهره وری مراکز هزینه بر اساس شاخص های بهره وری

   - گزارش بهره وری  کارخانه بر اساس شاخص های بهره وری

   - گزارش بهره وری ماشن آلات بر اساس شاخص های بهره وری

   - گزارش عملکرد مراکز

   - گزارش عملکرد پرسنل

   - گزارش توقفات

   - گزارش تولیدات

   - گزارش گردش نیمه ساخته ها 

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255