• پرسشنامه
   عنوان: نظرسنجی الگوریتم پویا
   کاربر:   از اینکه در نظرسنجی ما شرکت می کنید از شما متشکریم


   ردیف سوال
   1 1. درجه رضایت شما از نرم افزار های شرکت الگوریتم پویا؟

   2 2. درجه رضایت شما از سادگی در کاربری نرم افزار های شرگت الگوریتم پویا؟

   3 3. درجه رضایت شما از مشاوره در خرید نرم افزارهای شرکت الگوریتم پویا؟

   4 4. درجه رضایت شما از نحوه برخورد پرسنل واحد بازرگانی شرکت الگوریتم پویا؟

   5 5. درجه رضایت شما از خدمات پشتیبانی شرکت الگوریتم پویا؟

   6 6. درجه رضایت شما از نحوه آموزش کارشناسان واحد آموزش شرکت الگوریتم پویا؟

   7 7. درجه رضایت شما از سرعت ارائه خدمات پشتیبانی شرکت الگوریتم پویا؟

   8 8. درجه رضایت شما از نحوه برخورد کارشناسان واحد پشتیبانی شرکت الگوریتم پویا؟

   9 9. درجه رضایت شما از پیگیری درخواست های مطرح شده توسط کارشناسان شرکت الگوریتم پویا؟

   10 10. درجه رضایت شما از هزینه خدمات پشتیبانی شرکت الگوریتم پویا؟


تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255