• فهرست مقالات
   لیست موسسات و مراکز آموزش حسابداری در مشهد

   لیست مؤسسات و مراکز آموزش حسابداری در مشهد


   آموزش سریع و آسان حسابداری مقدماتی تا پیشرفته(بخش اول)

   آموزش سریع و آسان حسابداری مقدماتی تا پیشرفته


   تعر یف حسابداری ...

   آموزش سریع و آسان حسابداری مقدماتی تا پیشرفته(بخش سوم)

   ثبت زیر در صورتی در دفاتر صورت میگیرد که مانده دفتری صندوق بیشتر از مانده واقعی صندوق باشد. (مانده صندوق دفتری 4,540,000 و مانده صندوق واقعی 4,500,000 ریال)

   انواع موسسات و شرکتها

   انواع موسسات

   o طبقه بندی موسسات از لحاظ مالکیت:

   نقش راهبری شرکتی در توضیح چسبندگی هزینه ها

   آگاهی از چگونگی رفتار هزینهها نسبت به تغییرات سطح فعالیت )یا سطح فروش( از اطلاعات مهم برای تصمیمگیری مدیران درخصوص برنامهریزی و بودجهبندی، قیمتگذاری محصولات، تعیین نقطه سر به سر و سایر موارد است.

   در مدلهای سنتی رفتار هزینه در حسابداری مدیریت،هزینه های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به ...

   محافظه کاری و به موقع بودن اطلاعات صورت های مالی تلفیقی

   به دنبال تنوع اقتصادی از طریق توسعه فعالیتهای بخش خصوصی و همچنین اقتصادی بزرگتر، التزام دولت برای ترویج بیشتر مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای توسعه اقتصادی نشان میدهد که بخش خصوصی یک نقش پیشرو در زمینه تأمین مالی توسعه این فعالیتها اجرا خواهد کرد و موجب ایجاد تقاضای بیشتر برای اطلاعات مالی مربوط و ...

   بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر سطح افشای داوطلبانه اخلاق

   از این رو لازم است که عوامل تاثیرگذار بر افشای داوطلبانه اخلاق شناسایی گردد تا بتوان شرکت ها را به سمت افشای داوطلبانه اخلاق سوق داد و در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه اخلاق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1392 پرداخته شده است. ...

   رابطه بین مدیریت سود و مربوط بودن اطلاعات حسابداری

   استانداردهای پذیرفته شده حسابداری در کشورهای مختلف به مدیران اجازه می دهدکه طیف وسیعی از اختیارات را در انتخاب روش ها ی مختلف حسابداری ، برای محاسبه سود، در اختیار داشته باشند. البته ممکن است مدیران از تمام این اختیارات برای تحقق اهداف شرکت استفاده نکنند. اقلام تعهدی نسبت به اقلام نقدی تشکیل ...

   تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

   طبقه ششم-واحد603

   تلفن: 88551391-021 و 88102279-021 و 88103271-021

   مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

   بازرگانی: 31828 -051 و 09155555010
   پشتیبانی: 31828-051 و 09155054255