• فهرست مقالات
   نقش راهبری شرکتی در توضیح چسبندگی هزینه ها

   آگاهی از چگونگی رفتار هزینهها نسبت به تغییرات سطح فعالیت )یا سطح فروش( از اطلاعات مهم برای تصمیمگیری مدیران درخصوص برنامهریزی و بودجهبندی، قیمتگذاری محصولات، تعیین نقطه سر به سر و سایر موارد است.

   در مدلهای سنتی رفتار هزینه در حسابداری مدیریت،هزینه های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به ...

   محافظه کاری و به موقع بودن اطلاعات صورت های مالی تلفیقی

   به دنبال تنوع اقتصادی از طریق توسعه فعالیتهای بخش خصوصی و همچنین اقتصادی بزرگتر، التزام دولت برای ترویج بیشتر مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای توسعه اقتصادی نشان میدهد که بخش خصوصی یک نقش پیشرو در زمینه تأمین مالی توسعه این فعالیتها اجرا خواهد کرد و موجب ایجاد تقاضای بیشتر برای اطلاعات مالی مربوط و ...

   بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر سطح افشای داوطلبانه اخلاق

   از این رو لازم است که عوامل تاثیرگذار بر افشای داوطلبانه اخلاق شناسایی گردد تا بتوان شرکت ها را به سمت افشای داوطلبانه اخلاق سوق داد و در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه اخلاق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1392 پرداخته شده است. ...

   رابطه بین مدیریت سود و مربوط بودن اطلاعات حسابداری

   استانداردهای پذیرفته شده حسابداری در کشورهای مختلف به مدیران اجازه می دهدکه طیف وسیعی از اختیارات را در انتخاب روش ها ی مختلف حسابداری ، برای محاسبه سود، در اختیار داشته باشند. البته ممکن است مدیران از تمام این اختیارات برای تحقق اهداف شرکت استفاده نکنند. اقلام تعهدی نسبت به اقلام نقدی تشکیل ...

   ارتباط مدیریت مالیات و مدیریت سود در گروه های تجاری

   همچنین، گروه های تجاری متنوع ر مقایسه با شرکت های مستقل مدیریت سود بیشتری دارند. علاوه بر این، به نظر می رسد با افزایش مالکیت اصلی و فرعی مدیریت سود بالاتری اتفاق خداهد افتاد .

   در بخش انگیزه، نتایج تحقیق نشان می هد که مدیریت سود راهبردی گروه های تجاری متنوع و غیر متنودع در پاسخ به

   تبیین مدل مفهومی حسابداری نسلی

   مفهوم حسابداری نسلی برای اولین بار توسط کوتلیکفو همکارانش در سال 1982 توسعه یافت که بیشترین تمرکز آن به بار تحمیلی هزینه ها و پرداختهای دولت بر گروههای سنی فعلی یا آینده معطوف است.همچنین می توان حسابداری نسلی را یک روش تجزیه و تحلیل مالی بلندمدت قلمداد نمود که ...

   بررسی انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا

   در تحقیق حاضر وجود یا نبود رابطه میان انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا با عوامل بالا در شرکتهای ایرانی که ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت دارند بررسی شده است. به عبارت دیگر، در این تحقیق رابطه میان انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا (فایفو، میانگین موزون و میانگین متحرک) مورد استفاده ...

   ﺑﺮرﺳﻰ ﻋﻠﻞ ﺻﺪور ﮔﺰارﺷﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﻏﻴﺮﻣﻘﺒﻮل در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ

   اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺮﻛﺖ  ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﻰ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ   و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ  ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺰوﻧﻰ ﺗﻌﺪاد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . اداره ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ...

    فرصت طلبی و ارزش های فرهنگی حسابداری

   روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و ابزار آن پرسش نامه می باشد. آزمون فرضیه با استفاده از همبستگی پیرسون و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه انجام شده است.
   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد میزان فرصت طلبی و ارزش های فرهنگی حرفه گرایی و رعایت یکنواختی در میان حسابرسان شاغل در هر دو بخش سازمان ...

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   31828 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255