مرکز آموزش

مرکز آموزش

ضمـن تقــدیر و تشــکر از استقـبال شمـا عـزیـزان بـه جهت فراگیــری "دوره جــامـع بهـای تمــام شـده در اکسـل" و تـکمیـــل ظرفیــت در 12 مــرداد ، 25 مــرداد و 19 مــهرمــاه .

و با توجه به مذاکرات انجام شده با جهاد دانشگاهی مشهد نظر براین شد، چهــارمین " دوره جامع بهای تمام شده در اکسل " بصـورت حضوری در اواخر مهرماه برگزار گردد.

جهت ثبت نام در چهارمین دوره بهای تمام شده در اکسل  اینــجا کلیــک کنیـد.

اطلاعـات دوره جامع بهای تمام شده در اکسل

مـدرس دوره : جنـاب آقـای مهدی زمانی | لیسانس حسابداری از دانشگاه فردوسی | 21 سال سابقه در حوزه مدیریت حسابداری صنعتی و مدیریت مالی 

زمـان بـرگزاری : مهر ماه 1401 | مدت زمان دوره : 30 ساعت (هرهفته یک جلسه کاربردی)

مکان : جهاد دانشگاهی خراسان رضوی (مجتمع شریعتی)   | مبلغ دوره : 3 میلیون تومان

شماره کارت ملی : 6037997599040210  |    شماره حساب :  0105503385005     |   شماره شبا : IR 710170000000105503385005

نکته : افرادی که در دوره های قبل مرکز پژوهش و آموزش شرکت نموده اند از تخفیف 500 هزارتومانی برخوردار خواهند شد. مشتریان الگوریتم پویا نیز از این تخفیف بهرمند خواهند شد.

قـابل توجـه : (در صـورت هرگـونه سوال در خصـوص برگـزاری دوره با شـماره 31828 داخلـی 605 تمـاس حـاصـل فـرمـاییـد.)