سیستم بهای تمام شده

سیستم بهای تمام شده

 سیستم بهای تمام شده ‏:

سیستم بها تمام شده به کاربران و مدیران اجازه می دهد آنچه را که موجب هزینه در ساخت محصول شده بررسی کنند و به کمک ‏گزارشات تحلیلی سیستم، نقاط هزینه زا و گلوگاه ها را شناسایی نمایند. این امر عامل مهمی در تعین سیاست های تولید و فروش محصول ‏است.‏ دستاوردهای یک نرم افزار بهای تمام شده را به طور کلی می توان در سه سطح مدیریت عامل، مدیران فروش و مدیران عالی تقسیم بندی ‏کرد:‏

نیازمندی های مدیران عامل:‏

‏1.‏ از آنجا که محاسبه بهای تمام شده با ابعاد و حجم فعالیت های شرکت ارتباط مستقیم دارد، هزینه استقرار نرم افزار یکی از ‏موضوعات مدیران مالی می باشد.‏

‏2.‏ اندازه گیری و پیش بینی ظرفیت بهینه برای فعالیت ها یکی از نیازهای مدیران عامل در ارتباط با بهای تمام شده است.‏ ‏3.‏ تصمیم گیری در مورد بهای فروش کالاها و خدمات که با آگاهی از بهای تمام شده پیش بینی امکان پذیر می باشد.‏ ‏4.‏ دستیابی به اطلاعات کلیدی و به روز در هر نقطه مکانی.‏

نیازمندی های مدیران فروش:

‏ ‏1.‏ واحد های تجاری در بسیاری موارد پویا هستند و بنا بر برنامه های توسعه سازمانی، تغییر نیاز مشتریان، بروز رسانی تکنولوژی و ‏سایر عوامل داخلی و خارجی عملیات تولید کالا یا ارایه خدمت خود را بهبود می دهند. بنابراین نرم افزار باید قابلیت اعمال ‏تغییرات و متناسب سازی در برابر توسعه سازمان را داشته باشد.‏ ‏

2.‏ عرضه محصولات در بازار رقابتی، نیازمند قیمت فرش رقابتی می باشد که با آگاهی از قیمت تمام شده کالا به این هدف دست می ‏یابد.‏

نیازمندی های مدیران مالی:‏ ‏

1.‏ ارتباط با سایر سیستم ها و دریافت اطاعات از آنها، که این امر سبب کاهش نیاز به کنترل اطلاعات می شود.‏

‏2.‏ در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز در هر بخش از محاسبه و طبقه بندی اطلاعات که باعث سادگی کاربر می شود.‏

‏3.‏ محاسبه در نرم افزار باید به گونه ای باشد که نتایج محاسبه بلافاصله و به صورت گزارش های تعاملی در اختیار آنها قرار بگیرد.

امکانات سیستم بهای تمام شده توسن:‏

‏1.‏ تعریف تنظیمات سیستم به ازای هر دوره محاسباتی

‏2.‏ تعریف چندین دوره محاسبه با طول زمان های متفاوت

‏3.‏ تعریف نسخه های پیش بینی برای محاسبه قیمت تمام شده پیش بینی

‏4.‏ معرفی انبارها و کالاهای مجاز برای محاسبه

‏5.‏ امکان ثبت ‏BOM‏ و ‏POC‏ (درخت محصول) محصولات و زمان استاندارد ساخت محصولات

‏6.‏ امکان کپی اطلاعات مبانی و پایه بین دوره های مختلف مورد محاسبه

‏7.‏ امکان تعیین ماهیت مراکز هزینه (تولیدی- خدماتی- عمومی- اداری- فروش و توزیع- پیمانکاری)‏

‏8.‏ امکان تقسیم مراکز هزینه به واحدهای کوچکتری به نام ایستگاه کاری و محاسبه قیمت تمام شده در سطح ایستگاه کاری

‏9.‏ امکان معرفی ماشین آلات وابسته به مرکز هزینه و ایستگاه کاری و زمان در دسترس آنها به ازای هر دوره محاسبه

‏10.‏ امکان ثبت تقویم کاری و تعیین زمان دستمزد و سربار به ازای هر ایستگاه کاری

‏11.‏ امکان ثبت نرخ استاندارد دستمزد و سربار به تفکیک ایستگاه های کاری به ازای هر دوره محاسبه

‏12.‏ امکان دریافت هزینه های مراکز از سیستم حسابداری به ازای هر دوره محاسبه (با قابلیت ویرایش اطلاعات با توجه به تنظیمات ‏سیستم)‏

‏13.‏ امکان دریافت اطلاعات ریالی و تعدادی مواد اولیه به ازای هر مرکز هزینه از سیستم انبار به ازای هر دوره محاسبه (با قابلیت ویرایش ‏اطلاعات با توجه به تنظیمات سیستم)‏

‏14.‏ امکان معرفی مبانی تسهیم و مقدار دهی به مبانی تسهیم به تفکیک مراکز و ایستگاه ها به صورت دستی و سیستمی ‏15.‏ امکان تعیین ماتریس سهم برای مراکز هزینه از یکدیگر با توجه به مبنای تسهیم

‏16.‏ امکان تسهیم هزینه های مراکز خدماتی، اداری یا عمومی با توجه به ماتریس سهم بری به روش یک طرفه پلکانی

‏17.‏ امکان محاسبه موجودی پای کار پایان دوره به ازای هر ایستگاه کاری به صورت سیستمی

‏18.‏ امکان تحلیل ضایعات و شناسایی درصد ضایعات عادی و غیر عادی

‏19.‏ امکان ثبت برگه های تولید

‏20.‏ امکان محاسبه انحرافات ‏

21.‏ امکان محاسبه قیمیت تمام شده محصولات به صورت پیش بینی واقعی ‏

22.‏ امکان تسهیم مواد ارسالی از انبار با استفاده از معادل آحاد مصرف مواد در کالاها

‏23.‏ امکان تقسیم دوره های محاسباتی مختلف با یکدیگر

گزارشات سیستم بهای تمام شده توسن:‏ ‏

1.‏ گزارش بهای تمام شده به تفکیک نوع مرکز هزینه

‏2.‏ گزارش بهای تمام شده به تفکیک مرکز هزینه

‏3.‏ گزارش بهای تمام شده به تفکیک ایستگاه کاری

‏4.‏ گزارش بهای تمام شده به تفکیک هر کالا

‏5.‏ گزارش بهای تمام شده به تفکیک اجزای کالا

‏6.‏ گزارش توقفات ایستگاه های کاری

‏7.‏ گزارش مصرف مواد اولیه به تفکیک مراکز هزینه

‏8.‏ گزارش مصرف مواد اولیه به تفکیک ایستگاه های کاری ‏

9.‏ گزارش مصرف مواد اولیه به تفکیک کالاهای تولیدی ‏

10.‏ گزارش تسهیم هزینه های مراکز خدماتی به دیگر مراکز

‏11.‏ گزارش مقایسه هزینه ها

‏12.‏ گزارش مقایسه ای بهای تمام شده به تفکیک نوع مرکز هزینه به ازای دوره های مختلف ‏

13.‏ گزارش مقایسه ای بهای تمام شده به تفکیک مرکز هزینه به ازای دوره های مختلف

‏14.‏ گزارش مقایسه ای بهای تمام شده به تفکیک ایستگاه کاری به ازای دوره های مختلف ‏

15.‏ گزارش مقایسه ای بهای تمام شده به تفکیک کالا به ازای دوره های مختلف

‏16.‏ گزارش مقایسه به ازای دوره های مختلف

‏17.‏ گزاش مقایسه ای مصارف به ازای دوره های مختلف ‏

18.‏ گزارش مقایسه ای انحرافات سربار ( تولید) به ازای دوره های مختلف

‏19.‏ گزارش مقایسه ای انحرافات دستمزد به ازای دوره های مختلف

‏20.‏ گزارش مقایسه ای انحرافات مواد به ازای دوره های مختلف

‏21.‏ گزارش سود و زیان

‏22.‏ گزارش درخت محصولات ( محصول نهایی و نیمه ساخت ها)‏ ‏

23.‏ گزارش تولیدات و خدمات ‏

24.‏ گزارش گردش مواد اولیه و مصارف آنها

‏25.‏ گزارش تحلیل انحرافات سربار ، مصرف و دستمزد