سیستم مهندسی محصول

سیستم مهندسی محصول

سیستم مهندسی محصول:

‏ بهره برداری از سیستم های پیشرفته صنعتی، نیازمند جمع آوری و مستند سازی کلیه اطلاعات و مشخصات فنی محصولات تولیدی شامل ‏BOM‏ یا فهرست مواد، فرآیندهای دستی و مکانیزه تولیدی، زمان سنجی، شناسایی ماشین آلات، تجهیزات، ابزارها و قالب های مورد نیاز در تولید، ‏فرآیندهای تولید(‏OPC‏) ، نقشه های ساخت و بهره گیری از مدل های ‏MRP‏ جهت تعریف ساختار سلسله مراتبی محصولات از ماده اولیه تا محصول ‏نهایی به تفصیل کلیه مواد و قطعات در جریان ساخت می باشد.‏

امکانات و ویژگی های سیستم مهندسی محصول توسن:‏

1.‏ تعریف درخت محصولات و کالاهای نیمه ساخته

‏2.‏ نامحدود بودن تعریف سطوح درخت محصول ‏

3.‏ امکان تعریف روش های ساخت متعدد بر اساس فرمولاسیون مواد و سایر متغییر های تولید برای محصولات و نیم ساخت ها ‏4.‏ ‎ ‎امکان تعریف زمان استاندارد تولید برای هر از محصولات و نیم ساخت ها ‏

5.‏ امکان تعریف ماشین آلات و قالب های مورد استفاده در ساخت محصولات و نیم ساخت ها ‏

6.‏ امکان تعریف فعالیت های عملیاتی و زمانی مورد استفاده در ساخت محصولات و نیم ساخت ها

‏7.‏ امکان تعریف شاخص های کیفی مورد استفاده در محصولات و نیم ساخت ها ‏

8.‏ امکان تعریف ضریب مصرف و درصد ضایعات عادی برای محصولات و نیم ساخت ها ‏

9.‏ امکان کپی ساختار یک محصول جهت استفاده در محصولات دیگر ‏

10.‏ امکان تعیین راندمان ماشین آلات به ازای هر تاریخ ‏

11.‏ ‏ امکان برقراری ارتباط بین مراکز هزینه و ایستگاه های کاری ‏ ‏

12.‏ امکان تعریف تقویم کاری برای هر ایستگاه تولیدی و تعریف ظرفیت های تولید آن ( ماشین آلات، نیروی انسانی ، زمان دسترس)‏ ‏

13.‏ امکان تعریف پروژه های تولیدی و اختصاص محصولات به آن

‏14.‏ امکان فراخوانی اطلاعات انبار از دیتا بیس مالی یا اکسل ‏

15.‏ امکان تکمیل هر قسمت از اطلاعات مهندسی ساخت توسط واحد های مربوطه با تعیین سطوح دسترسی

انواع گزارشات سیستم مهندسی محصول توسن:‏ ‏

1.‏ گزارش ‏BOM‏ محصول

‏2.‏ نمایش گرافیکی درخت محصول ‏

3.‏ گزارش پارامترهای کیفی یک محصول ‏

4.‏ گزارش آنالیز مواد مصرفی

‏5.‏ امکان ردیابی محل استفاده کالای خاص در محصولات مختلف ‏

6.‏ امکان مشاهده ضرایب مصرف کالاها در یک واحد محصول