سیستم کنترل تولید

سیستم کنترل تولید

سیستم کنترل تولید:

‏ سیستم کنترل تولید با هدف ثبت وقایع تولید، کنترل عوامل تولید (مواد اولیه، ماشین و نیروی انسانی) و تهیه گزارشات تحلیلی برای ‏مدیران ارشد و دیگر بخش های سازمان تهیه شده است. با کمک سیستم کنترل تولید می توان وقایع خط تولید را به صورت آنلاین ثبت نمود. ‏این سیستم می تواند بخش عمده عمیلات لازم برای بهای تمام شده را فراهم آورد و قیمت تمام شده را برای هر بچ و در هر عملیات محاسبه ‏نماید.‏

امکانات و ویژگی های سیستم کنترل تولید توسن:‏

‏1.‏ امکان ثبت فعالیت های روزانه واحد تولید اعم از میزان تولید، عملکرد پرسنل، میزان توقفات، ضایعات و...‏ ‏

2.‏ امکان تایید یا رد تولیدات اعلام شده از نظر کمی،کیفی، فنی و.. توسط واحد های مربوطه کارتابل گردش آن

‏3.‏ امکان خصوص سازی برگه تولید جهت ثبت عملکرد به ازای هر ایستگاه و تعریف فیلد های محاسباتی آن

‏4.‏ امکان ایجاد سیستم شناسایی و ردیابی محموله های تولید بر اساس تعریف کد ردیابی محصولات ‏

5.‏ امکان کنترل مصارف مواد و کالاهای در جریان بر اساس پرمیژن های تعریف شده

‏6.‏ امکان محاسبه موجودی در کل سازمان و محاسبه موجودی پای کار و موجودی سیستم انبار در لحظه

‏7.‏ امکان ایجاد درخواست اصلاح برنامه تولید یا برنامه مواد اولیه

‏8.‏ امکان کنترل مواد اولیه دریافتی

انواع گزارشات سیستم کنترل تولید توسن:‏

‏1.‏ گزارش عملکرد تولید

‏2.‏ گزارش شاخص های کلیدی عملکرد تولید (‏KPI‏)‏

‏3.‏ گزارش بالانس مواد اولیه و مشاهده موجودی پای کار

‏4.‏ گزارش بهره وری پرسنل بر اساس شاخص های بهره وری

‏5.‏ گزارش آنالیز مواد مصرفی و میزان انحراف مصرف آن ( انحراف از برنامه و انراف از استاندارد)‏ ‏

6.‏ گزارش انحراف از برنامه محصولات تولیدی

‏7.‏ گزارش ضایعات مواد و محصولات و علل آنها

‏8.‏ گزارش انواع توقفات تولید و علل آنها

‏9.‏ امکان گزارش فرصت از دست رفته تولید