نرم افزار بهای تمام شده

نرم افزار بهای تمام شده

 

نرم افزار بهای تمام شده برمبنای فعالیت برای کلیه شرکتهای تولیدی وسازمانهای ارائه دهنده خدمات ، شرکتهای پیمانکاری ، نهادهای عمومی غیردولتی  بخصوص واحدهای درمانی وبیمارستانی  و همچنین در جهت مدیریت بهتر  بهای تمام شده کالاها، خدمات، پروژه ها، سفارشات و مشتریان و سایر موضوعات هزینه  توسط این شرکت ها قابل استفاده است

برخی از امکانات و قابلیتها

 • امکان تعریف دوره مختلف محاسباتی  در یک سال مالی
 • تعریف  و ردیابی محرک منابع جهت انتساب هزینه به فعالیت ها
 • تعریف و ردیابی  محرک فعالیت جهت انتساب هزینه فعالیت به خدمات و محصولات
 • تعریف  فعالیت ها به تفکیک فعالیتهای عملیاتی و پشتیبانی
 • تعریف عوامل هزینه یامنابع به تفکیک هزینه مواد ،دستمزد ، سرباربا قابلیت فراخوانی از سیستم حسابداری  
 • انتساب هزینه های مستقیم  به محصولات و خدمات
 • انتساب هزینه های سربار به فعالیت ها بر اساس محرک های منابع
 • انتساب هزینه  فعالیت ها به محصولات و خدمات بر اساس محرک های فعالیت(ABC) یا محاسبه نرخ محرک هزینه فعالیت بر اساس  ظرفیت عملی فعالیت (TDABC)
 • بودجه بندی بر مبنای فعالیت بر اساس متغیرهای موثر شامل (ظرفیت،هزینه ،میزان فعالیت  و...)

گزارشات کنترلی وتحلیلی نرم افزار بهای تمام شده برمبنای فعالیت

 • بهای تمام شده استاندارد خدمات و محصولات  
 • بهای تمام شده واقعی خدمات و محصولات بر اساس روش  ABC وTDABC
 • محاسبه انحرافات
 • بهای تمام شده خدمات و محصولات با تسهیم انحرافات
 • بهای تمام شده فعالیت ها

   
 • تحلیل ظرفیت ها و محاسبه ظرفیت استفاده نشده
 • بهای تمام شده خدمات و محصولات  به تفکیک عوامل هزینه
 • محاسبه بهای تمام شده به تفکیک مشتری و سفارش
 • رسم نمودار ارزش ومحاسبه کارایی چرخه تولید و خدمات
 • مقایسه بهای تمام شده دوره های مختلف با روشهای مختلف

 

دستاوردهای نهایی سیستم بهای تمام شده بر مبنای فعالیت

 • بهبود سیستم هزینه یابی و تخصیص هزینه های شرکت به صورت مطلوب تر
 • تعیین بهای تمام شده و قیمت گذاری به صورت منطقی و دقیق تر
 • کنترل عملیات شرکت و برنامه ریزی وتصمیم گیری  صحیح تر
 • بهبود و استاندارد سازی فرآیند ها
 • شناسایی فعالیتهای فاقد ارزش افزوده و حذف آن به منظور گسترش   برنامه های بازاریابی در جهت انتقال تقاضای مشتری به سمت محصولات سودآور
 • اتخاذ تصمیمات آگاهانه تردر زمینه موضوعاتی مانند قیمت گذاری، ترکیب تولید، سرمایه گذاری ها و تغییرات سازمانی
 • تحلیل ظرفیت ها و شناسایی ظرفیت استفاده نشده و استفاده از آن در جهت توسعه و بهبود
 • شناسایی مشتریان ،سفارشات ،خدمات،محصولات  سود آور از غیر سود آور
 • مدیریت  ارتباط با مشتری از طریق بهبود فرآیندها
 • بهبود بهره وری و کارآیی کارکنان
 • ارزیابی صحیح تر از عملکرد مالی و عملیاتی مدیران