پایگاه مقالات

پایگاه مقالات


انواع موسسات

طبقه بندی موسسات از لحاظ مالکیت:

1. عمومی: موسسات عمومی به موسساتی گفته می شود که مالکیت آن ها به عهده حاکمیت جامعه می باشد.

مانند وزارتخانه ها، نهادهای دولتی، شهرداری ها و...

2.خصوصی: موسسات خصوصی به موسساتی گفته می شود که مالک آن ها غیر دولت باشد.

مانند کلیه فروشگاه ها، شرکتهای سهامی، شرکت های خصوصی ( الگوریتم پویا ) و ...

3. تعاونی: موسسات تعاونی به موسساتی گفته می شد که گروهی جمع شده و تشکیل یک موسسه را می هدند که به خود اعضا خدمات ارائه گردد.

مانند تعاونی مصرف فرهنگیان، تعاونی نیروهای مسلح، مسکن مهر و ...

o طبقه بندی موسسات از لحاظ هدف:

1. انتفاعی: هدف از تشکیل موسسات انتفاعی کسب درآمد می باشد.

2. غیرانتفاعی: هدف از تشکیل موسسات غیرانتفاعی کسب درآمد نمی باشد و برای فرنگ سازی و یا امور خیریه تشکیل شده اند.

 

o طبقه بندی موسسات انتفاعی از لحاظ فعالیت:

1. خدماتی: موسسات خدماتی به ارائه خدمات ( تعمیر، آموزش و ... ) می پردازند مانند آموزشگاه ها، تعمیرگاه ها، بیمارستان ها و ...

2. بازرگانی: موسسات بازرگانی از طریق خرید و فروش کالا درآمد کسب می کنند.

3. تولیدی: موسسات تولیدی مواد اولیه را در فرآیند تولید تغییر شکل، تغییر ماهیت و تغییر نام داده و به کالا تبدیل می کنند.