خط مشی و سیاست های کلی مرکز آموزش

خط مشی و سیاست های کلی مرکز آموزش

الزامات تصویب شده جهت دوره های آموزشی که توسط هیئت مدیره ابلاغ گردیده است شامل موارد زیرمی باشد :
1- مباحث و موضوعات تعیین شده جهت دوره های آموزشی صرفا مختص به محصولات شرکت می باشد .
2- محتوای آموزش ها براساس مطالعات دقیق جهت حصول حداکثر بازدهی و رضایت مندی داوطلبان باید باشد.
3- سازماندهی مرکز آموزش با رعایت استانداردهای آموزشی و امکانات کمک آموزشی با کیفیت مطلوب