دوره های حضوری

دوره های حضوری

 


          دوره های آموزشی حضوری منتخب الگوریتـم پــویـا            

 

 
ردیف نوع کد دوره عنوان دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع استاد قیمت(تومان) مدت
1 حضوری 1101 نرم افزار حسابداری مالی در حال ثبت نام دوشنبه - چهارشنبه درحال بروزرسانی   تماس 40ساعت
2 حضوری 1102 نرم افزار نقد و بانک در حال ثبت نام دوشنبه - چهارشنبه درحال بروزرسانی   تماس 40 ساعت
3 حضوری 1103 نرم افزار انبار و کنترل موجودی در حال ثبت نام دوشنبه - چهارشنبه درحال بروزرسانی   تماس 50 ساعت
4 حضوری 1104 نرم افزار فروش در حال ثبت نام دوشنبه - چهارشنبه درحال بروزرسانی   تماس 50 ساعت
5 حضوری 1105 نرم افزار حقوق و دستمزد در حال ثبت نام دوشنبه - چهارشنبه درحال بروزرسانی   تماس 60ساعت
6 حضوری 1106 دارایی ثابت و جمعداری اموال در حال ثبت نام دوشنبه - چهارشنبه درحال بروزرسانی   تماس 40 ساعت