دوره آموزشی آنلاین

دوره آموزشی آنلاین

 


          دوره های آموزشی آنــلاین الگوریتـم پــویـا            

  

      اولین دوره آموزشی آنلاین چهار گانه طلایی مالی (وبینار رایگان)

 

 

      دومین دوره آموزشی آنلاین چهار گانه طلایی مالی (وبینار رایگان)