دوره آموزشی آنلاین

دوره آموزشی آنلاین

 


          دوره های آموزشی آنــلاین الگوریتـم پــویـا            

  

 
ردیف نوع کد دوره عنوان دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع استاد قیمت(تومان) مدت
1 آنلاین 1101 نرم افزار حسابداری مالی در حال ثبت نام

دوشنبه ها 17 تا 18:30

چهارشنبه ها 17 تا 18:30

__ __ 300.000 20 ساعت
2 آنلاین 1102 نرم افزار نقد و بانک در حال ثبت نام دوشنبه __ __ 400.000 20 ساعت
3 آنلاین 1103 نرم افزار انبار و کنترل موجودی در حال ثبت نام چهارشنبه __ __ 450.000 20 ساعت
4 آنلاین 1104 نرم افزار فروش در حال ثبت نام دوشنبه __ __ 450.000 20 ساعت
5 آنلاین 1105 نرم افزار حقوق و دستمزد در حال ثبت نام چهارشنبه __ __ 400.000 20 ساعت
6 آنلاین 1106 دارایی ثابت و جمعداری اموال در حال ثبت نام دوشنبه __ __ 450.000 20 ساعت