ثبت نام رویداد

رویدادها

درمرکز علمی کاربردی جهـاد  دانشـگاهی مشهد

حـامی برگزاری دوره جـامع ارائه آخريـن و جـديدتـرين تغييرات سـامـانـه مـوديـان و پايانه هاي فروشـگاهي درمرکز علمی کاربردی جهـاد دانشـگاهی مشهد