دارائیهای ثابت و جمعداری اموال

دارائیهای ثابت و جمعداری اموال

آگاهی کامل و نظارت همه جانبه بر اموال و دارایی ثابت سازمان برای مدیران واحدهای صنعتی , تولیدی و اقتصادی بسیار ضروری و حیاتی است , اطلاع دقیق از وضعیت خسارت , استهلاک و جایگزینی , بیمه , نقل و انتقال , کنارگذاری و استفاده دوباره , نگهداری و حفاظت دارایی های سازمان برای برنامه ریزی صحیح برای سرمایه گذاریهای سازمان لازم و ضروری است .سیستم اموال و داراییهای ثابت الگوریتم پویا که خود بعنوان بخشی از سیستم های یکپارچه ی این شرکت در ارتباط با سیستم های مالی و انبار الگوریتم پویا است . برای سهولت بخشیدن به نظارت و مدیریت وضعیت دارایی ثابت و اموال در سازمان ها طرح ریزی شده است و امکانات و ویژگیهای متنوعی را برای کاربران فراهم می کند .

دارائی ثابت ، اموال و تجهیزات بعنوان دارائی و جزئی از سرمایه شرکاء است و از این لحاظ که مولد تولید است حائز اهمیت می باشد . هزینه استهلاک بعنوان یک هزینه غیر نقدی و کاهنده مالیات شرکت وهمچنین یک جریان نقدی مثبت در صورت های مالی شرکت خود نمائی می کند . همچنین دارایی‌های ثابت را می‌توان یکی از نقاط تمرکز سرمایه‌گذاری‌های سازمان‌ها و موسسات اقتصادی تلقی کرد. بر‌این اساس، نظارت صحیح بر وضعیت این‌گونه دارایی‌ها به منظور جایگزینی به موقع ، کسب اطمینان از پوشش بیمه‌ای مناسب، کنترل نقل و انتقال، محاسبه‌ی هزینه استهلاک و .... ضروری خواهد بود.

ایجاد سیستمی که به طور مرتب و بادقت ضمن محاسبه استهلاک ،دارائی ثابت را کنترل نماید و نیازهای ذیل را پوشش می دهد ضروری به نظر می رسد.

قابلیت ها و امکانات

-تعریف گروه ، مجموعه ، مراکز استقرار دارائی و کنترل ریالی آنها با سطوح حسابها و مستقل ازگروه

-تنظیم کارت دارائی و ثبت مشخصات کامل دارائی ها شامل کد و عنوان دارائی ، پلاک اموال ، تعداد ، مجموعه و گروه دارائی ، روش و نرخ استهلاک ، تاریخ بهره برداری ، نرخ استهلاک در تاریخ عدم بهره برداری ، بهای تمام شده در زمان تحصیل ، ذخیره استهلاک در ابتدای دوره و ارزش اسقاط دارائی ، ثبت اجزاء دارائی در کارت مربوطه
-خروج دارائی در هر یک از حالات فروش ، اسقاط و معدوم ، تعمیرات ، افزایش / کاهش ، ثبت و کنترل خروج و برگشت آن به انحای مختلف
-جمعداری اموال و کنترل گردش دارائی ثابت نزد افراد و ...
-صدور خودکار سند حسابداری تراکنش های دارائی ثابت اعم از هزینه استهلاک ، جابجائی دارائی در مراکز هزینه ، خروج و فروش دارائی و ...
-ارسال اطلاعات به محیط هائی نظیر EXCEL و ... تنظیم فرم های چاپی مطابق با نظر کاربر ، تولید و طراحی گزارشات خاص توسط گزارش ساز پویا
-امکان صدور سند حسابداری در خصوص خرید دارایی های ثابت
-ایجاد اطمینان از وجود ، مالکیت و کنترل
-ایجاد مبنای مستند جهت ارائه به حسابرسان بعنوان پشتوانه صورتهای مالی
-محاسبه هزینه استهلاک دارائی های در جریان و کنار گذاشته شده و همچنین خارج نمودن ذخیره استهلاک دارائی واگذار شده
-ایجاد مبنائی صحیح جهت اخذ تصمیمات مدیریت در حوزه بهای تمام شده و استفاده از ظرفیتهای خالی تولید یا افزایش ظرفیت
-ایجاد ارتباط منطقی و دوسویه با زیر سیستمها به خصوص سیستم انبار و سیستم مالی .
-ایجاد سهولت در پلاک کوبی و جمعداری اموال
-ماخذ تصمیمات مدیریت مالی در مورد خرید یا اجاره به شرط تملیک و ....
-امکان ثبت ، تنظیم و چاپ پروانه خروج از سازمان
-امکان گزارشات مراکز هزینه و ایجاد بانک اطلاعاتی مورد نیاز سیستم بهای تمام شده
 
گزارشات :
-کاتالوگ دارایی های ثابت
-گزارش افزایش / کاهش دارایی های ثابت
-گزارش هزینه استهلاک
-گزارش هزینه تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت
-جمعداری اموال
-خلاصه بهای تمام شده و استهلاک
-گزارش خروج دارایی