سیستم برنامه ریزی تولید

سیستم برنامه ریزی تولید

سیستم برنامه ریزی تولید:

‏ تعیین برنامه زمان بندی و توالی عملیات در مسایل برنامه ریزی تولید به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در هر سازمان تولیدی نقش مهم و ‏موثری دارد، زیرا زمان بندی تولید باعث جلوگیری از انباشت سرمایه، تقلیل ضایعات، کاهش و یا حذف بیکاری ماشین آلات و نیروهای انسانی و تلاش ‏برای استفاده بهتر از آنها، پاسخگویی به موقع به سفارش های مشتریان و تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در موقع مناسب می شود.‏

امکانات و ویژگی های سیستم برنامه ریزی تولید توسن:‏

‏1.‏ امکان برنامه ریزی سیستم های تولید کششی و فشاری ‏

2.‏ امکان آنالیز و امکان سنجی سفارشات واحد فروش در سیستم های تولید کششی

‏3.‏ امکان ثبت کلیه سفارشات واحد فروش در قالب سربرنامه و استفاده از آنها در برنامه ریزی تولید در سیستم تولید کششی

‏4.‏ امکان برنامه ریزی انواع سیستم های تولیدی اعم از سفارشی، دسته ای، خطی، پیوسته و...‏ ‏

5.‏ کنترل موجودی مواد و ملزومات (‏MRP‏)‏

‏6.‏ نمایش ظرفیت های مورد نیاز زمانی، انسانی و ماشینی برای تولیدات در نظر گرفته شده و بلعکس به صورت گرافیکی ‏

7.‏ ارایه برنامه تولید پیشنهادی بر اساس ظرفیت ماشین آلات، تقویم کاری و نیروی انسانی و با در نظر گرفتن توالی عملیات

‏8.‏ امکان بالانس نمودن ظرفیت خطوط تولید

‏9.‏ تخصیص برنامه به ایستگاه های مختلف متناسب با ظرفیت ایستگاه گلوگاه

‏10.‏ امکان استفاده از دوره های زمانی متعدد برای برنامه ریزی تولید ‏

11.‏ ‎ ‎امکان صدور برنامه تولید به صورت دوره ای و روزانه

‏12.‏ امکان مشاهده مقدار مواد اولیه مورد نیاز تولید کالا

‏13.‏ ‏ امکان صدور درخواست مواد از انبار براساس مقدار برنامه طبق ‏BOM ‎‏ و یا استفاده از مواد آلترناتیو

‏14.‏ امکان مدیریت اقلام جایگزین در سطح درخت محصول و لحاظ کردن اولویت بین اقلام در حوزه برنامه ریزی، تامین و مصرف ‏مواد ( جایگزین موقت)‏

‏15.‏ ‏ امکان درخواست اصلاح برنامه برای سایر واحد ها و اعلام توقف ماشین آلات به منظور ‏PM

‏16.‏ امکان تعریف ‏Safety Stock‏ برای انبار محصول و مبنا قرار دادن آن در پروسه برنامه ریزی

انواع گزارشات سیستم برنامه ریزی تولید توسن:‏

‏1.‏ انواع گزارشات برنامه های دوره ای صادر شده

‏2.‏ انواع گزارشات برنامه های روزانه صادر شده

‏3.‏ گزارش میزان تحقق برنامه تولید

‏4.‏ گزارش مانده برنامه تولید ‏

5.‏ گزارش اقلام مورد نیاز تولید

‏6.‏ امکان گزارش سفارشات برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده

‏7.‏ امکان گزارش زمان های بیکاری منابع

‏8.‏ امکان مقایسه مانده برنامه با سفارش مشتری و تولید انجام شده