مرکز آموزش

مرکز آموزش

آموزش به عنوان پایه ای ترین گام توسعه همواره مورد توجه ویژه شرکت الگوریتم پویا می باشد در این راستا همواره بخشـی از ظرفـیتهای این شـرکت در زمیـنه آمــوزش بـه کارگرفتـه می شـود.