مرکز آموزش

مرکز آموزش

 

آموزش به عنوان پایه ای ترین گام توسـعه ، همــواره مـورد توجــه ویـژه شـرکت الگـوریـتم پویـا می باشد در همین راسـتا هـمواره بخـشـی از ظرفـیت های ایـن شـرکت در زمیــنه آمــوزش بـه کارگرفتــه می شــود. دپارتمـان آمـوزش الگوریتم پویا با هدف ایجاد بستری برای تولید آموزش هایی تخصصی و در پی آن پرورش متخصص پا به عرصه آموزش گذاشت و همواره سعی دارد تا متناسب با رسالت خود بهترین و باکیفیت ترین آموزش ها را در بستری مناسب به صورت آنلاین و حضوری برای جامعه دانش پژوه آماده کند.