سیستم نقد و بانک و خزانه داری

سیستم نقد و بانک و خزانه داری

استفاده کارآمد از نقدینگی و پرهیز از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجوه نقد را می‌توان یکی از نگرانی‌های مسئولین مالی سازمان‌ها و موسسات اقتصادی دانست. به همین خاطر است که کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد در موسسات یادشده، اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربیات موجود نشانگر آن است که موفقیت چنین مؤسسات و سازمان‌هایی را می‌باید تا حدی مرهون مدیریت شایسته‌ وجوه نقد آنها پنداشت که زمینه‌های لازم را برای پرداخت های برنامه‌ریزی شده فراهم کرده است.

وجوه نقد و جریان آن در سازمان به منزله شریان حیاتی است که از نتایج فعالیت اقتصادی نشات گرفته است . این دارایی به دلیل مطلوبیت آن همواره در معرض خطر سوء استفاده قرار داشته است . استفاده بنیادی و آسان نیز براین مطلوبیت افزوده و نیاز سازمانها را به کنترل مکانیزه آن افزایش داده واحساس نیاز به وجود یک سیستم پاسخگو ، مطمئن و پویا را قوت بخشیده است .

در این سیستم تلاش بر این است که تسهیلات لازم برای مدیریت بهینه‌ وجوه نقد و کنترل وضعیت نقدینگی سازمان‌ مهیا شود.

 

قابلیت ها و امکانات :

- تعریف و کنترل انواع اسناد ، بانک ، صندوق ، تنخواه گردان

- کنترل های اسناد چون شماره سریال و...بصورت ریالی و چند ارزی

- مبانی تهیه گزارش گردش وجوه نقد

- صدور برگه های درخواست وجه ، مجوز پرداخت

- دریافت و پرداخت صندوق ، اسناد و پرداختهای تنخواه گردان

- رهگیری چکهای دریافتنی در قبال چکهای واخواستی و گزارش آنها

- ثبت اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی

- کنترل و واگذاری و استرداد اسناد

- راس گیری دریافت و پرداخت

- کنترل وام و تسهیلات و اقساط آن

- تعیین ماهیت گردش وجوه دریافتی ،پرداختی جهت استفاده در گزارشات گردش وجوه نقد

- طراحی فرمت های مختلف جهت چاپ نوشتار بر روی برگه های چک

- دریافت اطلاعات مربوط به پرداخت مساعده و سایر کسورات از نرم افزار حقوق و دستمزد

- صدور خودکار اسناد حسابداری تمامی تراکنش های خزانه داری اعم از دریافت و پرداخت صندوق ، دریافت و پرداخت و گردش اسناد بهادار ، اسناد تضمینی و پرداخت های تنخواه گردان و ...

- ارسال اطلاعات به محیط هایی نظیر EXCEL و ... تنظیم فرم های چاپی مطابق با نظر کاربر ، تولید و طراحی گزارشات خاص توسط گزارش ساز پویا

- ایجاد کنترل داخلی دریافت و واگذاری اسناد بهادار

- قابلیت درج مبالغ بصورت اعشاری( بمنظور ثبت مبالغ با سایر واحدهای پولی)

گزارشات :

- گزارش تعهدات اعم از دریافتنی و پرداختنی ( بصورت خلاصه و مشروح )

- گزارش دریافتها و پرداختها( بصورت خلاصه و مشروح )

- گزارش اسناد

- گزارش ریز عملیات دسته چک

- گزارش دریافتها و پرداختهای اشخاص

- کارت صندوق ، بانک و تنخوا گردان

- گزارش ریز گردش بانک ها

- گزارش موجودی های نقدی

- گزارش سالیانه دریافتها و پرداختها

- گزارش اسناد تضمینی

- گزارش گردش وجوه نقد(منابع و مصارف)

- گزارشات وام و تسهیلات( شامل گزارش اقساط بانکیده حد وام و تسهیلات و ...)

- کنترل اسناد بهادار و اعتبارات بانکی

- تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی بصورت مکانیزه و دستی