حسابداری فروش و کنترل اعتبار مشتری

حسابداری فروش و کنترل اعتبار مشتری

در هرسیستم مشتریان به عنوان بخشی از هدف سازمان همواره مورد توجه مدیران و صاحبان سهام واقع شده اند . تحویل به موقع کالا ، کنترل اعتبار مشتریان و اجرای سیاست های فروش از نگرانی های مدیران فروش بشمار می رود.

قابلیت ها و امکانات

 • انواع متمم ، روش های تحویل کالا واحدهای شمارش کالا ، انواع روش های بسته بندی

 • ایجاد انواع واحدها و تبدیل واحدها

 • درج ابعاد و وزن در واحد فرعی و محاسبه آن در برگه سفارش و دستور خروج
 • قابلیت ثبت اطلاعات ارزی (دو نرخ)
 • صدور کلیه برگه های فروش بصورت ارزی به همراه چاپ و جستجو و نمایش ارز در کارت حساب مشتری
 • درج ارزش افزوده بطور مستقل از مباحث اضافات فاکتور و گزارش آنالیز ارزش افزوده و ریز خالص فروش
 • امکان استفاده ازکد کالای یونیک بین سیستم فروش و انبار
 • انواع تخفیفات و اضافات در سطح کالا و صورتحسات و امکان اختصاص به مشتری یا لیستی از مشتریان
 • کنترل مصوبه فروش
 • ایجاد مصوبه بر اساس آخرین و بیشترین نرخ خرید انبار
 • امکان ثبت قراردادهای فروش و خدمات
 • تعریف انواع کالا ، قرارداد ، مصوبه ، حواله ها و...
 • تعریف مشتریان و تعیین سطح گروه ، نوع و مشخصات خاص
 • تعریف انواع اعتبار و فرمول محاسبه آن
 • تنظیم و کنترل حساب اعتباری مشتریان و تصویب فروش
 • کنترل و برنامه ریزی مصوبه ، قرارداد و مانده حواله
 • ایجاد صورتحساب فروش یا خدمات ، پیش فاکتور ، برگشت از فروش یا خدمات به طور مستقل یا از محل برگه های انبار ، سفارش مشتری
 • صدور خودکار تمامی تراکنش های سیستم فروش اعم از صورتحساب فروش ، خدمات و صورتحساب برگشت از فروش و خدمات و متمم های فروش و خدمات ، تخفیفات و اضافات .
 • دستور خروج کالا و قرارداد با اعمال کنترل داخلی های لازم
 • امکان صدور برگه های متمم فروش و خدمات
 • ارسال اطلعات به محیطهایی نظیر EXCEL و ... تنظیم فرمهای چاپی مطابق با نظر کاربر ، تولید و طراحی گزارشات خاص توسط گزارش ساز پویا
 • قابلیت جستجو در تمامی برگه ها همراه با پارامترهای مورد نظر کاربر
گزارشات :
 • گزارش کارت حساب مشتریان مستقل از سیستم مالی
 • کارت حساب ارزی مشتریان
 • گزارش سن بدهی
 • قابلیت درج مبالغ بصورت اعشاری (بمنظور ثبت مبالغ با سایر واحدهای پولی )
 • گزارشات فروش به تفکیک مشتریان
 • گزارشات انبارها ، کالاها و گروه کالاها
 • گزارشات کنترلی سفارشات مشتریان ، مصوبه و قراردادهای فروش
 • آنالیز فروش
 • گزارشات خالص فروش
 • گزارشات کنترلی مشتری
 • گزارش سود و زیان فروش کالا
 • گزارشات تفصیلی فروش فصلی و تهیه فایل خروجی خاص (جهت ارایه به سازمان امور مالیاتی )
 • گزارشات وصعیت برگه ها