حسابداری فروش و کنترل اعتبار مشتری

حسابداری فروش و کنترل اعتبار مشتری

در هرسیستم مشتریان به عنوان بخشی از هدف سازمان همواره مورد توجه مدیران و صاحبان سهام واقع شده اند . تحویل به موقع کالا ، کنترل اعتبار مشتریان و اجرای سیاست های فروش از نگرانی های مدیران فروش بشمار می رود.

قابلیت ها و امکانات

  • انواع متمم ، روش های تحویل کالا واحدهای شمارش کالا ، انواع روش های بسته بندی

  • ایجاد انواع واحدها و تبدیل واحدها

  • درج ابعاد و وزن در واحد فرعی و محاسبه آن در برگه سفارش و دستور خروج
  • قابلیت ثبت اطلاعات ارزی (دو نرخ)
  • صدور کلیه برگه های فروش بصورت ارزی به همراه چاپ و جستجو و نمایش ارز در کارت حساب مشتری
  • درج ارزش افزوده بطور مستقل از مباحث اضافات فاکتور و گزارش آنالیز ارزش افزوده و ریز خالص فروش
  • امکان استفاده ازکد کالای یونیک بین سیستم فروش و انبار
  • انواع تخفیفات و اضافات در سطح کالا و صورتحسات و امکان اختصاص به مشتری یا لیستی از مشتریان
  • کنترل مصوبه فروش
  • ایجاد مصوبه بر اساس آخرین و بیشترین نرخ خرید انبار
  • امکان ثبت قراردادهای فروش و خدمات
  • تعریف انواع کالا ، قرارداد ، مصوبه ، حواله ها و...
  • تعریف مشتریان و تعیین سطح گروه ، نوع و مشخصات خاص
  • تعریف انواع اعتبار و فرمول محاسبه آن
  • تنظیم و کنترل حساب اعتباری مشتریان و تصویب فروش
  • کنترل و برنامه ریزی مصوبه ، قرارداد و مانده حواله
  • ایجاد صورتحساب فروش یا خدمات ، پیش فاکتور ، برگشت از فروش یا خدمات به طور مستقل یا از محل برگه های انبار ، سفارش مشتری
  • صدور خودکار تمامی تراکنش های سیستم فروش اعم از صورتحساب فروش ، خدمات و صورتحساب برگشت از فروش و خدمات و متمم های فروش و خدمات ، تخفیفات و اضافات .
  • دستور خروج کالا و قرارداد با اعمال کنترل داخلی های لازم
  • امکان صدور برگه های متمم فروش و خدمات
  • ارسال اطلعات به محیطهایی نظیر EXCEL و ... تنظیم فرمهای چاپی مطابق با نظر کاربر ، تولید و طراحی گزارشات خاص توسط گزارش ساز پویا
  • قابلیت جستجو در تمامی برگه ها همراه با پارامترهای مورد نظر کاربر
گزارشات :
  • گزارش کارت حساب مشتریان مستقل از سیستم مالی
  • کارت حساب ارزی مشتریان
  • گزارش سن بدهی
  • قابلیت درج مبالغ بصورت اعشاری (بمنظور ثبت مبالغ با سایر واحدهای پولی )
  • گزارشات فروش به تفکیک مشتریان
  • گزارشات انبارها ، کالاها و گروه کالاها
  • گزارشات کنترلی سفارشات مشتریان ، مصوبه و قراردادهای فروش
  • آنالیز فروش
  • گزارشات خالص فروش
  • گزارشات کنترلی مشتری
  • گزارش سود و زیان فروش کالا
  • گزارشات تفصیلی فروش فصلی و تهیه فایل خروجی خاص (جهت ارایه به سازمان امور مالیاتی )
  • گزارشات وصعیت برگه ها