دسته بندی

برچسب ها

اخبار و رویدادها

مدیر سایت

شرکت الگوریتم پویا به منظور تحکیم ارتباط با مشتریان و افزایش رضایتمندی در 

رویدادی با عنوان دوره آموزشی چهار گانه طلایی مالی (رایگان)برگزار می کند.

مدیر سایت

همايشی با عنوان گرامیداشت روز ملی حسابدار 15 آذر ماه در سالن دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند.

مدیر سایت

حـامی برگزاری دوره جـامع ارائه آخريـن و جـديدتـرين تغييرات سـامـانـه مـوديـان و پايانه هاي فروشـگاهي درمرکز علمی کاربردی جهـاد دانشـگاهی مشهد 

جهت مشاهده تصاویر دوره جامع ارائه آخريـن و جـديدتـرين تغييرات سـامـانـه مـوديـان و پايانه هاي فروشـگاهي کلیلک نمایید.

مدیر سایت

اطلاعـات دوره جامع بهای تمام شده در اکسل

مـدرس دوره : جنـاب آقـای مهدی زمانی | لیسانس حسابداری از دانشگاه فردوسی | 21 سال سابقه در حوزه مدیریت حسابداری صنعتی و مدیریت مالی 

زمـان بـرگزاری : چهـارشـنبه 12 مردادمـاه سـاعت 15:30 الی 19:30 | مدت زمان دوره : 30 ساعت (هرهفته یک جلسه کاربردی)