اخبار و رویدادها

مدیر سایت

مفروضات حسابداری

1. فرض تفکیک شخصیت

2. فرض تداوم فعالیت

3. فرض دوره مالی

4. فرض تعهدی

5. فرض واحد اندازه گیری (پول)